• Naujienlaiškis
 • Tekstilės meno ir medijų magistrantūros studijų programos tikslas – paruošti aukštos kvalifikacijos tekstilės krypties menininką, gebantį (savi)kritiškai analizuoti, vertinti, aiškinti tekstilės kultūros fenomeną, interpretuoti meno reiškinius ir procesus plačiame kultūriniame kontekste ir savarankiškai įgyvendinti kūrybines idėjas. Ši programa skatina tekstilės meno, įvairių medijų ir mokslo sąveikas, tarpdisciplininius tyrimus bei kūrybos taikymą šiuolaikinio meno ir tekstilės pramonės srityse.

  Baigę magistro studijas, absolventai gali siekti menininko karjeros nacionalinėje ir tarptautinėje meno scenoje, gali užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti konkursuose ir projektuose, tarptautinėse ir nacionalinėse parodose, dirbti taikomosios pakraipos menininkais tekstilės pramonės srityje, steigti kūrybines įmones, dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose organizacijose, kurioms reikalingi darbuotojai, turintys plataus profilio humanitarinį išsilavinimą, dirbti pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, tęsti studijas trečios pakopos – meno doktorantūros studijose.

  Tekstilės meno ir medijų studijų programa siekiama, kad studentai įgytų naujausių meninių-mokslinių, taikomaisiais tyrimais pagrįstų žinių, kurios padėtų jiems rasti optimaliausius sprendimus įvairioms kylančioms problemoms, pasitarnautų diegiant naujoves ir vykdant profesionalią meninę-mokslinę tiriamąją bei meninę kūrybinę veiklą. Studentams padedama gilinti profesines žinias naujausių tekstilės technologijų, mokslo inovacijų, naujųjų medijų meno (video, fotografija), tarpdisciplininių menų srityse; ir teorines žinias Lietuvosbei pasaulio meno istorijos, meno filosofijos, sociologijos, antropologijos, meno vadybos, kuratorystės ir menotyros srityse. Meninių-mokslinių tyrimų rezultatai integruojami kūrybinėje plotmėje.


  Tekstilės meno ir medijų magistro studijų programos turinį sudaro šie specialybiniai dalykai:

  Tiriamasis darbas 1

  Šio studijų dalyko metu pradedami įsisavinti teoriniai bei praktiniai tiriamojo darbo įgūdžiai: kryptingo literatūros ir informacijos šaltinių tyrinėjimo ir atrankos principai. Išmokstama nustatyti probleminį lauką, išskirti mokslinę-meninę problemą, suformuluoti probleminius darbo klausimus, nustatyti tikslus ir uždavinius, grįstus moksline logika.


  Tiriamasis darbas 2

  Dalyko metu studentas gilina teorinius bei praktinių mokslinio darbo rašymo įgūdžius: rašydamas atskirus tiriamojo darbo skyrius pagal paties parengtą tyrimo ir jo eigos planą, besimokantysis įsisavina analitinės/kritinės literatūros analizės, korektiško citavimo bei reikalingų nuorodų kaupimo patirtį. Kurso metu siekiama, kad rašantysis, net ir patyręs mokslinio darbo specifikai nesvetimų tyrimo ir mąstymo eigos posūkių, sugebėtų kūrybingai ieškoti problemų sprendimo metodų ir būdų.


  Tiriamasis darbas 3

  Dalyko metu studentas gilina teorinius bei praktinių mokslinio darbo rašymo įgūdžius, atskirų tiriamojo darbo skyrių seką pateisindamas aiškia tikslo siekimo logika. Besimokantysis įsisavina kritinės / analitinės literatūros analizės bei polemizavimo principus, korektiško citavimo bei reikalingų nuorodų kaupimo patirtį. Konsultacijų bei parašytų tekstų analizavimo metu kartu su tyrimo darbo vadovu besimokantysis tobulina rašymo stilių bei įgyja praktinių įgūdžių: literatūros sąrašo, iliustracijų aprašų, nuorodų kaupimo rašymo eigoje. Kurso metu baigiamas rašyti magistro studijų teorinis darbas, jis apibendrinamas struktūruotomis išvadomis.


  Šiuolaikinė tekstilė ir kontekstas 1

  Šiame modulyje studentas atlieka tyrimus pasirinktoje studijų kryptyje. Gilina žinias bei plečia kultūrinę/meninę erudiciją, tarpdisciplininių tyrimų būdu analizuojant ir klasifikuojant meno pavyzdžius plačiame kontekste (socialiniame, kultūriniame, psichoanalitiniame, politiniame, feministiniame, istoriniame ir kt.). Kurso metu formuluojamos savitos įžvalgos ir požiūris į meninius reiškinius, atliekami meninių sprendimų eskizai, įgyvendinami technologiniai bandymai medžiagoje.


  Šiuolaikinė tekstilė ir kontekstas 2

  Kurso metu susiaurinamas ir sukonkretinamas pasirinktas meninis tyrimo laukas. Pasirenkamos kelios idėjinės kryptys meniniams eksperimentams ir projektų vystymui. Atranka motyvuojama ir konceptualiai pagrindžiama. Analizuojamos medžiagos ir technikos, ieškant technologinių inovacijų. Išbandomos idėjos materializavimo galimybes kursiniame darbe.


  Šiuolaikinė tekstilė ir kontekstas 3

  Kurso eigoje studentai gilina praktinio - kūrybinio darbo įgūdžius, tobulina praktinius idėjų realizavimo būdus, planuoja baigiamojo praktinio darbo apimtis, raiškos būdus, santykį su aplinka, instaliavimo specifiką ir technologinius sprendimus. Kurso metu studentas surengia autorinę parodą ir viešai pristato savo kūrybinę idėją, ją pagrindžiant ir motyvuojant. Sprendžiamos kūrinio ir erdvės santykio problemos. Tobulinami pasirinktos meninės idėjos materializavimo būdai, kryptingai siekiant autentiško, originalaus kūrybinio mąstymo išskleidimo.


  Magistro baigiamasis darbas

  Šis kursas skirtas baigiamojo darbo tikslų ir uždavinių formulavimui bei praktiniam jų realizavimui. Baigiamasis darbas pagrįstas savarankiškais meniniais tyrimais, atskleidžiantis magistranto kūrybiškumo lygį, gebėjimą visiškai savarankiškai taikyti naujausias praktines žinias ir technologijas kuriant unikalų projektą, parodyti žinių ir supratimo lygį, gebėjimą analizuoti ir tirti pasirinktą temą ir jos kontekstą, gebėjimą taisyklinga kalba aprašyti ir pristatyti savo atliktą tiriamąjį darbą ir kūrybinį projektą, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas. Numatomi būdai jiems pasiekti. Praktiškai įgyvendinamas kūrybinis projektas. Instaliuojama baigto baigiamojo darbo paroda. Baigiamasis darbas yra ginamas viešai. Pateikiamas baigiamojo darbo aprašas.


  Tekstilės meno ir medijų studijų programos magistrantams siūlomi pasirenkamieji studijų krypties dalykai sąmoningai išdėstyti per tris semestrus atitinkama seka:

  Psichoanalizė ir menas

  Vaizdo antropologija

  Šiuolaikinis tekstilės menas ir siuvinio technologijos

  Eksperimentinis medžiagų paviršiaus dizainas

  Meno vadyba

  Mokslinės retorikos seminarai

  Pramoninis tekstilės dizainas ir technologijos

  Meninės fotografijos projektas

  Paradoksalus vaizdinys

  Menas ir medijos 1

  Menas ir filosofija

  Šiuolaikinės dailės diskursų raida Lietuvoje

  Menas ir medijos 2

  Socialinis meno projektas

  Objekto menas

  Performansas


  Išsamiau