• Naujienlaiškis
 • Tapyba  Programos kodas

  6211PX020

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dailės magistras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  Pagrindinis antros pakopos Tapybos programos tikslas – paruošti profesionalų, aukštos kvalifikacijos savarankiškai ir kūrybiškai kuriantį menininką, gebantį suformuoti ir originaliai įgyvendinti bet kokios apimties kūrybinį projektą, jį inicijuoti, jam vadovauti, visapusiškai taikyti I studijų pakopoje gautas tarpdisciplininės raiškos žinias bei technologinius įgūdžius,inicijuoti ir atlikti išsamų meninį tyrimą,taip pat turintį profesinių ir humanitarinių žinių bei įgūdžių, pakankamų kurti ir konkuruoti šiuolaikinėje tarptautinėje meno aplinkoje. Magistrantūros tapybos studijos sutvirtina menininko įgūdžius ir motyvaciją, komunikuoti su visuomene, gebėjimą kritiškai analizuoti, vertinti ir apibendrinti šiuolaikinės kultūros ir meno procesus, savarankiškai priimti kūrybai svarbius profesinius sprendimus. Studijos užtikrina siekti baigiamojo darbo teorinio ir praktinio integralumo, išryškinančio studijų metu įgytų specialybinių ir bendrauniversitetinių žinių kokybinę sąveiką.

  Studijų programos anotacija

  Tapybos magistro studijų programa užtikrina gebėjimą žinias gilinti, savarankiškai ir savitai plėtoti bei kurti naujas. Problemų sprendimo gebėjimai II-oje pakopoje suprantami, kaip pakankamas plataus tarptautinio konteksto žinojimas daugiakultūrinėse ir daugiadalykinėse terpėse. Tapybos programoje išugdomi meninio tyrimo, koncepcijos ir kūrybinio projekto vystymo įgūdžiai, mokslinio raštingumo pagrindai, ugdomos kuratorinio ir meno vadybos kompetencijos. 
  Tapybos magistraisupranta specifinius dailės ir kitų meno krypčių pagrindus. Jais remdamiesi gilina supratimą, tyrinėdami konceptualią raišką, meno ideologiją, technologijas ir medžiagas. Savo supratimą gali apibrėžti, paaiškinti, iliustruoti, pavaizduoti, perfrazuoti, interpretuoti. Supranta naujausias menines koncepcijas ir teorijas. 
  Tapybos magistras inovatyviai taiko I-os pakopos žinias ir įgūdžius, kūrybiniuose projektuose demonstruoja gebėjimus taikyti šiuolaikines technikas ir technologijas, geba jas kritiškai įvertinti. Taiko tarpdisciplininės praktikos įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje ar jai vadovauti. Kūrybiškai ir savarankiškai vertina specifinius teorinius ir praktinius „pranešimus“, geba savarankiškai juos taikyti. Nuolat tyrinėja eksperimentuodamas, nebijoti rizikuoti. 
  Ugdomi analitiniai gebėjimai, gilinamas analizės turinys, lavinami pastabumo, ištirimo įgūdžiai, paremiami meninio tyrimo metodika bei mokslinio tyrimo metodologija. 
  Geba originaliau ( negu I-oje pakopoje) ir individualiau demonstruoti teorinius ir praktinius konceptus, laisviau ir savarankiškiau juos kurti. Sintetinti dalykinius pranešimus įnešant ryškių įnovacijų į tapybos discipliną ar jos tarpdisciplininį plėtojimą. Plėtoja taptbos specializacijas ar jų dalis, išlieka profesionaliu eksperimentuojančiu ir kompetetingu menininku praktiku bei itikinamai argumentuojančiu ekspertu. 
  Formuojamos kompetetingo, savrankiško ir atsakingo vertinimo nuostatos, užtikrinančios orientaciją plačiuose šiuolaikinio meno procesuose. Ugdomi gebėjimai turint ribotą arba ne pilną informaciją kūrinius atpažinti, prezentuoti juos vertinant, vertinimus argumentuotai pagrįsti, rekomendacijas apginti. 

  Profesinės karjeros galimybės

  Absolventai yra ištobulinę įgūdžius tęsti studijas savarankiškai, III-oje studijų pakopoje. Gali praktiškai sėkmingai darbuotis savo kryptyje ir srityje, kūrybingai plėtoti tapybos įgūdžius, dirbti kuratorinį, pedagoginį, ekspertavimo darbą. Turi pakankamas kompetencijas dalyvauti tarpdisciplininių menų projektuose, meniniuose tyrimuose tarptautinėje terpėje. Gali atsakingai pademonstruoti profesionalų požiūrį, išsilavinimą ir žinias plačiai, tarptautinei socialinei aplinkai.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  Doc. Konstantinas Bogdanas
  Aukštųjų studijų fakultetas, Tapybos katedra

  Išsamiau | Kaunas

  Išsamiau | Vilnius