Programos kodas

6211PX014

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos, tarptautinius standartus atitinkančius, savitą braižą turinčius scenografus, gebančius atsakingai ir kokybiškai užsiimti individualia kūrybine veikla bei dirbti savarankiškai ir/ar tarpdisciplininiame kolektyve. 
Ugdyti dailininkus gebančias kurti intelektines ir menines vertybes, jas populiarinti, tuo pačiu kelti kultūros srities prestižą ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo, siekiančius kelti profesinę kvalifikaciją, pasirengusius trečiosios pakopos studijoms ir/ar vykdyti mokslinę veiklą. 
Ugdyti savarankiškas, kritiškai mąstančias, kultūros ir technikos naujovėms atviras, pilnavertes ir konkurentabilias asmenybes darbo rinkai.

Studijų programos anotacija

MA scenografijos studentai gilins scenografui būtinas teorines bei praktines žinias (scenografijos kompozicijos, technikų, technologijų ir medžiagų taikymo bei naudojimo, personažų charakterių kūrimo ir sceninio kostiumo konstravimo, lėlių teatro ir kt.), susipažins su inovacijomis ir aktualijomis šioje srityje. Analizuos konceptualiojo, šiandieninio teatro ir kino scenografijos (bei gretimų dailės krypčių) raidos ypatumus, reiškinius, formuluos argumentuotus pastebėjimus raštu ir žodžiu. Ugdys gebėjimą suvokti šiuolaikinio teatro ir kino tendencijas, režisūrinės kalbos įvairovę bei jos išraiškos priemones. Ugdys scenografijos specialybės žinias pritaikyti kitose srityse, t.y. televizijoje, viešųjų renginių ir erdvių apipavidalinime ir t.t. Ugdys komunikabilumo, darbo komandoje įgūdžius, gebėjimą koordinuoti savo darbą su partneriais. Bus skatinamas įsilieti į šiandieninius kūrybinius procesus (dalyvauti įvairiuose kūrybiniuose susivienijimuose, Lietuvos ir tarptautiniuose teatro ir kino festivaliuose, projektuose, parodose, konkursuose, simpoziumuose ir kt. renginiuose). Gilins mokslinio darbo ir jo reprezentavimo įgūdžius, dailės kritikos žinias ir gebėjimus. Ugdys savo žinias ir įgūdžius perteikti auditorijai (dirbti pedagoginį darbą), savo veiklos rezultatus aptarti su kolegomis, pristatyti ir argumentuoti savo kūrybines koncepcijas ne tik srities specialistams, bet ir plačiajai auditorijai. Lavins suvokimą besikeičiančio socialinio konteksto, mokysis jame orientuotis ir adaptuotis, pritaikyti verslumą.

Profesinės karjeros galimybės

Programos absolventas galės save realizuoti ne tik konkrečioje specialybėje (teatro ar kino scenografijoje), bet turės pakankamai gebėjimų dirbti kaip laisvas menininkas (pvz. tapytojas, piešėjas ir t.t.), galės tęsti trečios pakopos studijas, užsiimti moksline, pedagogine veikla.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. Elena-Virginija Idzelytė-Dautartienė
Vilniaus fakultetas, Įvietinto meno ir scenografijos katedra

Išsamiau