• Naujienlaiškis
 • Pastatų architektūra

  Programos kodas

  6211PX013

  Kvalifikacinis laipsnis

  Menų magistras; Architektas

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  • formuoti mokslinio darbo gebėjimus, plėtoti profesinį meistriškumą: 
  • praplėsti turimas žinias mokslinių tyrimų metodologijos, kultūrologijos, ekologijos, kultūros paveldo apsaugos bei naujausių statybos tecnologijų aspektais; 
  • formuoti įgūdžius savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, išugdyti gebėjimus profesinę architekto veiklą grįsti mokslinių tyrimų rezultatais; 
  • plėtoti profesinį meistriškumą kurti aukštos meninės ir funkcinės kokybės pastatus sudėtingose aplinkos sąlygose.

  Studijų programos anotacija

  VDA Architektūros magistro studijų programa yra orientuota į aukšto profesinio lygio architekto, gebančio derinti naujausiomis žiniomis grįstą praktinę ir mokslinę veiklą, parengimą. 
  Architektūros antros pakopos studijų tikslas yra suteikti naujausių mokslo žinių mokslinių tyrimų metodologijos, architektūros bei statybos tecnologijų srityse, formuoti įgūdžius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir profesinę architekto veiklą grįsti tų tyrimų rezultatais, suteikti tiriamojo ir praktinio darbo patirties. Siekiama toliau plėtoti profesinį meistriškumą kurti aukštos meninės ir funkcinės kokybės pastatus sudėtingose aplinkos sąlygose. Baigęs programą absolventas turės naujausių mokslinių tyrimų metodologijos ir architektūros srities žinių, gebės savarankiškai vykdyti taikomojo pobūdžio tyrimus, mokės taikyti naujas technologines, metodines, informacines ir organizacines vadybines priemones, galės savarankiškai spręsti sudėtingus architektūrinius uždavinius bei projektuoti aukštos meninės ir funkcinės kokybės pastatų kompleksus sudėtingose gamtinėse-urbanistinėse situacijose. Absolventas galės tęsti studijas architektūros ar meno doktorantūroje, dėstyti aukštojoje universitetinėje mokykloje arba dirbti tiriamąjį, kūrybinį ar vadybinio pobūdžio darbą architektūros srityje, vadovauti kūrybiniam kolektyvui ar projektavimo įmonei. Po vienerių metų kūrybinio darbo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali siekti architekto, projektų vadovo kvalifikacinio atestato.

  Profesinės karjeros galimybės

  Architektūros magistras gali dirbti tiriamąjį, architektūrinio projektavimo, teritorijų planavimo, vadybinio pobūdžio darbą architektūrinio projektavimo ir teritorijų planavimo įmonėse, vadovauti kūrybiniam kolektyvui ar projektavimo įmonei, dirbti architektūros mokslo srityje, dėstyti aukštojoje universitetinėje mokykloje. Po vienerių metų kūrybinio darbo LR įstatymų nustatyta tvarka gali siekti architekto, projektų vadovo kvalifikacinio atestato.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  prof. Marius Pranas Šaliamoras
  Aukštųjų studijų fakultetas, Architektūros katedra

  Išsamiau