Architektūros restauravimas | Magistrantūra | Vilnius

Architektūros restauravimo studijos

Architektūros restauravimo specializacija Vilniaus dailės akademijos Restauravimo katedroje yra magistro studijų programa, skirta architektūros paveldo objektų ir urbanistinių vietovių (istorinių miestų ir miestelių) apsaugai, tyrimui ir tvarkybai pažinti. Į architektūros restauravimo magistro studijas gali stoti architektūros bakalaurai, turintys pirmines žinias apie architektūros paveldo apsaugą ir tvarkybą. Šių dalykų nestudijavusieji prieš stodami į magistrantūrą žinias įgyja per papildomas išlyginamąsias studijas, skirtas architektūros paveldo apsaugai, tyrimams bei tvarkybai nagrinėti.

Tai gilinamojo tipo magistrantūros studijų programa, kuri numato parengti architektus-restauratorius, atitinkančius Lietuvos bei tarptautinius restauratoriams keliamus reikalavimus. Šioje programoje siekiama suteikti žinias ir praktinius įgūdžius bei parengti absolventą savarankiškam architekto-restauratoriaus darbui. Žinios gilinamos, atsižvelgiant į Lietuvos kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos teisės aktus, tarptautines (UNESCO, Europos tarybos ir ICOMOS) kultūros paveldo nuostatas.

Pagal programą du semestrai skiriami architektūros paveldo tyrimams, jo restauravimui bei metodams. Kiti du semestrai – paveldo urbanistinių vietovių (istorinių miestų ar miestelių) tyrimui, regeneravimo darbams bei jų metodams. Mokantis spręsti šiuos klausimus, atliekami praktiniai darbai ir kursiniai projektai. Studentai taip pat susipažįsta su naujų pastatų istorinėje aplinkoje projektavimo principais, studijuodami ir nagrinėdami Lietuvos bei užsienio šalių patirtį. Atsižvelgdami į galiojančius kultūros paveldui skirtus teisinius dokumentus ar rekomendacijas, jie rengia kursinius projektus.

Magistrai susipažįsta su istoriniais interjerais, jų tvarkybos metodinėmis kryptimis, kitų kultūros paveldo sričių tyrimais (istoriniais, menotyros, archeologiniais, technologiniais) bei restauratorių darbais.

Architektūros restauravimo magistro studijos baigiamos ir vertinamos pagal baigiamąjį teorinį ir projektinį darbą. Projektas gali būti skirtas architektūros paveldo objekto restauravimui ar istorinio miesto, miestelio (paveldo urbanistinės vietovės), jo dalies ar kvartalo regeneravimui.