• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6211PX006

  Kvalifikacinis laipsnis

  Meno studijų magistras; Restauratorius

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  Parengti kultūros paveldo objektų / vertybių išsaugojimo darbų specialistą restauratorių, gebantį analizuoti, vertinti objektą/ vertybę, parinkti tinkamus išsaugojimo darbų metodus, juos taikyti praktiniuose darbuose, konservuojant-restauruojant paveldo vertybę ar parengiant praktinį objekto išsaugojimo ir gaivinimo projektą, atsižvelgiant į veikiančius Lietuvoje paveldosaugos teisės aktus bei paveldotvarkos nuostatas bei metodus.

  Studijų programos anotacija

  Programa susideda iš 5 šakų-paveldo restauravimo specializacijų: molbertinės tapybos, sieninės tapybos, skulptūros, interjero ir architektūros. 
  Tikslas suteikti papildomas žinias apie paveldosaugos ir paveldotvarkos metodus, jų įvairovę bei praktinį taikymą. Žinoti Lietuvos bei tarptautinius dokumentus skirtus paveldosaugai-paveldotvarkai. 
  Pagal šią programą studentas įgyja gebėjimus: nustatyti paveldo vertybės / objekto būklę, jos nykimo priežastis, sudaryti tyrimų programą, būnant jos vykdytoju ar telkiant kitų sričių tyrėjus; parengti dailės vertybės konservavimo-restauravimo darbų programos projektą, dalyvauti jos realizavime, atliekiant konkrečius praktinius darbus pagal aprobuotą programą arba parengiant paveldo interjero ar architektūros objekto restauravimo-atkūrimo projektinius pasiūlymus; pastariesiems siūlymams pritarus -parengti interjero ar architektūros objekto konkretų restauravimo projektą, pagal pagrįstus tyrimų duomenis. Gebėjimas dalyvauti komandiniame darbe- tyrimų procese, o taip pat tvarkybos darbuose bendradarbiaujant su kitais paveldotvarkos specialistais -tyrėjais bei rerstauratoriais ir paveldosaugininkais. Baigęs šią programą, magistras siejamas su valstybine restauratoirių atestacija.

  Architektūros restauravimo magistras gali atlikti architektūros objekto pirminį istorinį-meninį tyrimą, būklės analizę. Savarankiškai parengia konkretaus architektūros objekto restauravimo programą bei projektą, rengia tinkamiausius projekto įgyvendinimo restauravimo metodus.


  Interjero restauravimo magistras gali atlikti interjero pirminį istorinį-meninį tyrimą, būklės analizę, savarankiškai parengia konkretaus interjero restauravimo programą bei projektą, rengia tinkamiausius projekto įgyvendinimo ­ restauravimo metodus.


  Molbertinės tapybos restauravimo magistras yra susipažinęs su sudėtingais konservavimo ir restauravimo darbų metodais, t. y. tapybos ant įvairių pagrindų restauravimu, ištrupėjusios tapybos rekonstrukcija, paveikslų ant lentų skydo, metalo ir kitų medžiagų pagrindo restauravimu, darbų dokumentavimu.


  Sieninės tapybos restauravimo magistras geba konservuoti ir restauruoti vidutinio sudėtingumo sienų tapybos objektus, sudaryti restauravimo darbų ataskaitinę dokumentaciją, atlikti konservavimo, restauravimo ar atkūrimo darbus, išmano Europoje taikomas metodines kryptis, moka parengti objektų tvarkymo darbų programas.


  Skulptūros restauravimo magistras yra susipažinęs su šiuolaikiniais skulptūros restauravimo metodais, geba įvertinti skulptūros fizinę būklę, atlikti tiriamuosius darbus, pagrindines konservavimo ir restauravimo procedūras, dokumentuoti darbo procesus, gali savarankiškai restauruoti vidutinio sudėtingumo skulptūrinius objektus.


  Tekstilės restauravimo magistras yra susipažinęs su šiuolaikiniais tekstilės restauravimo metodais, geba įvertinti tekstilės fizinę būklę, atlikti tiriamuosius darbus, pagrindines konservavimo ir restauravimo procedūras, dokumentuoti darbo procesus, gali savarankiškai restauruoti vidutinio sudėtingumo tekstilės objektus.

  Profesinės karjeros galimybės

  Dailės, architektūros ir interjero restauravimo programos absolventas gali dirbti paveldosaugos sistemos valstybinėse įstaigose, muziejuose, privačiose ir valstybinėse restauravimo institucijose, paveldo tyrimo centruose, užsiimti privačia restauravimo praktika.

  Studijų programos vadovas ir rengiantis padalinys

  dr. Dalia Klajumienė
  Aukštųjų studijų fakultetas, Paminklotvarkos katedra

  Išsamiau |  Architektūros restauravimas
  Išsamiau | Interjero restauravimas
  Išsamiau | Molbertinės tapybos restauravimas
  Išsamiau | Sieninės tapybos restauravimas
  Išsamiau | Skulptūros restauravimas
  Išsamiau | Tekstilės restauravimas