• Naujienlaiškis
 • Tekstilės menas ir medijos | Bakalauro studijos | Kaunas

   STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į TEKSTILĖS MENO IR MEDIJŲ PROGRAMĄ APRAŠAS

  Kūrybinių darbų (portfolio) aplanko reikalavimai

  Stojančiojo kūrybinių darbų aplankas teikiamas stojamojo (motyvacinio) pokalbio metu aplanke ar segtuve iki 30 vnt. iki A2 formato dydžio lapuose. Kartu turi būti pateikta ir darbų aplanko skaitmeninė laikmena (CD, USB ). Failų formatas JPG arba PDF. Vieno failo dydis neturi viršyti 5MB dydžio.

  Po stojamojo pokalbio darbų aplankas grąžinamas stojančiajam, VDA vertinimo komisija pasilieka tik skaitmenines laikmenas, kurios stojančiajam negrąžinamos.

  Darbų aplanko turinys ir forma nėra reglamentuoti ir stojantysis gali laisvai rinktis, kokius savo kūrybinius darbus pateikti vertinimo komisijai, tačiau jame turi atsispindėti stojančiojo mokymosi pasiekimus ir profesines kompetencijas grindžiantys įrodymai: piešiniai, tapybos, lipdybos kūriniai, kompozicijos, fotografijos, grafiniai darbai ir visa kita, į ką stojantysis norėtų atkreipti dėmesį, kai vertinama jo kūrybinė patirtis. Kompozicijos, kurių originalų dėl objektyvių priežasčių aplanke pateikti  neįmanoma, pateikiamos nuotraukose, sumontavus jas ant standartinio popieriaus lapo. Bendras kompozicijos darbų skaičius, įskaitant nuotraukas, neturi viršyti reglamente numatyto skaičiaus.

  Maksimalus įvertinimas 25

  Kūrybinių gebėjimų patikrinimo užduotys

  1 dalis. Užduoties tikslas – patikrinti stojančių gebėjimą ir įgūdžius piešinyje pavaizduoti pateiktą natiurmortą. Tuo tikslu yra atliekamas natiurmorto eskizas pasirinkta priemone (pieštukas, anglis, tušas). Vertinamas gebėjimas jį komponuoti popieriaus lape, perteikti jo charakterį: pateiktų objektų proporcijas, medžiagiškumą šviesotamsos, dėmės, linijos, štricho ir pan. pagalba.

        Užduočiai atlikti pateikiamas natiurmortas iš 3-4 skirtingų buityje naudojamų daiktų (tarp jų gali būti ir daržovės ar vaisiai). Atliekamas vienas piešinys pasirinktinai - įvairaus kietumo grafitiniais pieštukais, anglimi, tušu A2 formato popieriaus lape.

      Užduoties atlikimo trukmė – 1,5 valandos.

  2 dalis. Užduoties tikslas – patikrinti stojančiųjų gebėjimą ir įgūdžius pavaizduoti natiurmortą tapybinėmis priemonėmis. Tuo tikslu tapomi natiurmorto eskizai. Vertinamas komponavimas lape, spalvinių santykių pajauta, sugebėjimas perteikti natiurmorto koloritą, medžiagiškumą, šviesotamsą bei dėmių, faktūrų, nuotaikos fiksavimą.

  Užduočiai atlikti pateikiamas natiurmortas iš 3-4 skirtingų buityje naudojamų daiktų (tarp jų gali būti ir daržovės ar vaisiai), draperijos.

           Atliekami 3-4 eskizai pasirinktinai – aliejiniais arba vandeniu skiedžiamais dažais (akvarele, guašu, tempera, akrilu ). Kiekvieno eskizo formatas A4. Užduotims atlikti pateikiamas tik popierius popierius.

             Užduoties atlikimo trukmė – 2 valandos.

  Egzamino trukmė – 4 valandos ( tame tarpe, po pirmos užduoties, 0,5 val. pasiruošimo pertrauka)

  Maksimalus įvertinimas – 50 balų.

  Stojamojo (motyvacinio) pokalbio įvertinimo reikalavimai ir turinys

     1.  Stojantieji, užsiregistravę į pirmosios pakopos meno studijų krypčių grupės studijų programas turi dalyvauti motyvacijos įvertinime, kuris yra stojamojo egzamino dalis. Jį sudaro pusiau struktūruotas pokalbis (toliau – pokalbis).

     2.  Stojantieji informacinės LAMA BPO sistemos numatytomis priemonėmis gauna patvirtinimą apie jiems paskirtą motyvacijos (egzamino) įvertinimo vykdymo vietą, datą, laiką ir privalo į nurodytą vietą atvykti mažiausiai 15 min anksčiau, nei numatytas motyvacijos (egzamino) įvertinimo pradžios laikas, turėdami tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą.

     3. Specialiųjų poreikių stojantieji, atsižvelgus į sveikatos sutrikimus, vertinimo komisijos pirmininko sprendimu gali būti atleisti nuo motyvacijos įvertinimo. Tokie asmenys ne vėliau kaip likus dienai motyvacijos įvertinimo dienos pateikia prašymą vertinimo komisijos pirmininkui dėl atleidimo nuo vienos iš motyvacijos įvertinimo dalių ir sveikatos priežiūros įstaigos pažymą. Atskirais atvejais motyvacinis pokalbis gali vykti raštu.

  4. Motyvacinio pokalbio metu siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens nuostatas, žinias ir gebėjimus pasirinktoje studijų srityje. Stojantiesiems individualaus pokalbio su komisijos nariais metu pateikiami 4-6 klausimai, kurių temos:

   pagrįsti numatomos meninės veiklos srities studijų pasirinkimą (ir pasirinkimą studijuoti VDA);

   komentuoti savo patirtį pasirinktoje studijų srityje;

   komentuoti savo studijų lūkesčius, profesinės ateities planus;

   atskleisti bendrąsias kompetencijas; asmenybės bruožus.

     5.  Vertinama, ar atsakymuose stojantieji:

   geba pagrįsti numatomos meninės veiklos srities studijų pasirinkimą (ir pasirinkimą studijuoti VDA);

   geba komentuoti savo patirtį pasirinktoje studijų srityje;

   geba komentuoti savo studijų lūkesčius, profesinės ateities planus;

   geba atskleisti bendrąsias kompetencijas; savo asmenybės bruožus.

  6. Prieš pokalbio pradžią stojantieji supažindinami su jo trukme ir kitais reikalavimais.

  Maksimalus įvertinimas 25