• Naujienlaiškis
 • Programos BA baigiamųjų darbų gynimų, Pavasario semestro, kursinių darbų peržiūrų bendroji tvarka

  BA BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

  2020-06-18 (nuo 10 val.)

  Ne vėliau kaip likus 10 d. iki savo baigiamojo darbo gynimo dienos į Google disko virtualioje VDA saugykloje suformuotą baigiamųjų darbų vardinį gynimų aplanką įkelia baigiamąjį bakalauro rašto darbą PDF formatu. Bakalaurantai įkelia du failus pavadintus: RASTAS_studento vardas_pavardė ir DEKLARACIJA_studento vardas_pavardė, magistrantai – vieną failą, pavadintą RASTAS_studento vardas_pavardė.

  Ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki gynimų į savo vardinį aplanką Google diske įkelia baigiamojo bakalauro darbo kūrybinę dalį bei jos pristatymą (pdf ar kitu, su Studijų programos komitetu suderintu, formatu) ir Sutikimą (1 priedas). Įkeliami du failai pavadinti: PRISTATYMAS_studento vardas_pavardė ir SUTIKIMAS_studento vardas_pavardė. Nuo šio momento prieiga prie aplanko panaikinama.

  Bakalaurantas kokybiškai (aiškiai matomai, įskaitomai, išsamiai, rišliai,  aiškiai, suprantamai ir pan.) parengia baigiamojo darbo pristatymą pasirinktu formatu (pdf, PowerPoint ar kitu, su Studijų programos komitetu suderintu, formatu). Pristatymo turinys ir forma rengiama pagal Studijų programos komiteto parengtus nuostatus.

  Apimtis – neribojama.

  Gynimo metu Google Meet formate pristatomos medžiagos turinys – pristatomas kūrinys ar kūrinio maketas (priklausomai nuo pasirinktos realizacijos formos). Trumpai baigiamojo darbo tema, kūrinio idėja, pasirinktos realizacijos forma (trumpas komentaras, kaip karantinas įtakojo/paveikė sprendinio pasirinkimą), galimos ekspozicijos vizijos.

  Pristatymo laikas – iki 30 min. (iki 2 min. vedančiam dėstytojui, iki 15 min. studentui, iki 3 min recenzentui, iki 10 min diskusijoms).

  PASTABA: Tekstilės meno ir dizaino katedra nekeičia BA baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų.

  BA baigiamojo darbo vertinimo kriterijai:

  1. Baigiamasis darbas (80 %):

  a) individualiai pateikta temos problematika ir aktualumas (2 b.)

  b) suformuluota aiški ir originali idėja (2 b.)

  c) įtaigi ir originali kūrinio idėjos ir pasirinktos plastinės raiškos jungtis (2 b.)⃰

  d) kūrinio atlikimas kokybiškas ir technologiškas (2 b.)⃰

  2. Baigiamojo darbo pristatymas (20 %):

  a) kūriniui tinkamas eksponavimo būdas ir erdvė (1 b.)⃰

  b) trumpas, aiškus ir argumentuotas kūrinio apibūdinimas, sakytine ir rašytine forma (baigiamojo darbo aprašas), argumentuoti atsakymai į klausimus diskusijoje (1 b.)

  ⃰vertinant bus atsižvelgiama į force majore karantino situaciją

  PASTABA:

  išsami informacija pateikiama Vilniaus dailės akademijos 2019/2020 m. m. baigiamųjų darbų gynimo nuotoliniu būdu apraše  (Rektoriaus 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. SĮ-136).

  BENDROJI TVARKA:

  Tekstilės meno ir dizaino katedra Pavasario sem. peržiūroms ir baigiamųjų darbų gynimui naudoja Google Meet prisijungimo programą. Bendrai galiojanti Pavasario sem. kursinių darbų atsiskaitymų ir BA, MA gynimui naudojama nuostata – Sukurti Google diske bendrintą aplinką. Informacijos suskirstymo būdas Google diske – kiekvienam kursui sukurti  atskirą aplanką, kiekviename kurso aplanke sukurti atskirų dalykų aplankus.

  Visi studentai atsiskaitymo medžiagą į savo kurso atsiskaitomų dalykų aplankus Google diske bendrintoje aplinkoje įdeda savarankiškai (išskyrus dalyko „Vizualioji raiška 2, 4“ peržiūrų atveju). Kiekvienas įdedamas dokumentas privalo būti  įvardinti: vardas, pavardė, kursas, atsiskaitomo dalyko pavadinimas, dėstantis dėstytojas. Prisijungimo nuoroda į Google disko aplinką siunčiamos: atsiskaitantiems studentams ir katedros dėstytojams.

  Peržiūroms ir baigiamųjų darbų gynimams Google Meet prisijungimo nuorodos bus sukurtos atskiros dalyvių ir stebėtojų prieigos.

  Visa informacija apie Pavasario sem. peržiūras ir baigiamųjų darbų gynimus bus paviešinta VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros programos svetainėje. Po įvykių bus sukurtos atskiros (peržiūrų, gynimų) virtualios kūrinių parodos.

  Privalomų dalykų Pavasario semestro kursinių darbų peržiūra

  2020-05-19 (BA, išlyginamosios studijos) nuo 13 val. (dalykai „Vizuali raiška 2, 4“)

  Į Google diską medžiaga įkeliama iki gegužės 14 d.

  Bendrieji reikalavimai –

  Formatas – studentui pasirinktinai: Pdf arba PowerPoint skaidrių pristatymas.

  Apimtis – ne daugiau 100 MB.

  Kiekis – Google diske neribojamas, Google Meet formate peržiūrų pristatymui rekomenduotina 10 – 20 sk. vienam dalykui (galutinai nustato dalyko dėstytojai).

  Pristatymo laikas – iki 20 min. (iki 10 min. studentui, iki 10 min. diskusijoms).

  2020-05-26 BA 1 (nuo 10 val.), BA 3 (nuo 13 val.)

  Į Google diską medžiaga įkeliama iki gegužės 22 d.

  2020-05-28 BA 2 (nuo 10 val.), MA 1 (nuo 13 val.)

  Į Google diską medžiaga įkeliama iki gegužės 25 d.

  Bendrieji reikalavimai –

  Formatas – studentui pasirinktinai: Pdf arba PowerPoint skaidrių pristatymas.

  Apimtis – ne daugiau 100 MB

  Kiekis – Google diske neribojamas, Google Meet formate peržiūrų pristatymui rekomenduotina 10 – 20 sk. vienam dalykui (galutinai nustato dalyko dėstytojai)

  Pristatymo laikas – iki 20 min. (iki 10 min. studentui, iki 10 min. diskusijoms)

  Pastaba: prieš Pavasario sem. kursinių darbų peržiūras visi Tekstilės meno ir dizaino katedros studentai dėl techninių / organizacinių reikalavimų yra informuojami katedros el.paštu. Dalyko dėstytojai savarankiai informuoja jų dalyką pasirinkusius  Erasmus ir kitų VDA katedrų studentus.