• Naujienlaiškis
 • Tekstilės menas ir dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

  BA BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS

  2020-06-18 (nuo 10 val.)

  Ne vėliau kaip likus 10 d. iki savo baigiamojo darbo gynimo dienos į Google disko virtualioje VDA saugykloje suformuotą baigiamųjų darbų vardinį gynimų aplanką įkelia baigiamąjį bakalauro rašto darbą PDF formatu. Bakalaurantai įkelia du failus pavadintus: RASTAS_studento vardas_pavardė ir DEKLARACIJA_studento vardas_pavardė, magistrantai – vieną failą, pavadintą RASTAS_studento vardas_pavardė.

  Ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki gynimų į savo vardinį aplanką Google diske įkelia baigiamojo bakalauro darbo kūrybinę dalį bei jos pristatymą (pdf ar kitu, su Studijų programos komitetu suderintu, formatu) ir Sutikimą (1 priedas). Įkeliami du failai pavadinti: PRISTATYMAS_studento vardas_pavardė ir SUTIKIMAS_studento vardas_pavardė. Nuo šio momento prieiga prie aplanko panaikinama.

  Bakalaurantas kokybiškai (aiškiai matomai, įskaitomai, išsamiai, rišliai,  aiškiai, suprantamai ir pan.) parengia baigiamojo darbo pristatymą pasirinktu formatu (pdf, PowerPoint ar kitu, su Studijų programos komitetu suderintu, formatu). Pristatymo turinys ir forma rengiama pagal Studijų programos komiteto parengtus nuostatus.

  Apimtis – neribojama.

  Gynimo metu Google Meet formate pristatomos medžiagos turinys – pristatomas kūrinys ar kūrinio maketas (priklausomai nuo pasirinktos realizacijos formos). Trumpai baigiamojo darbo tema, kūrinio idėja, pasirinktos realizacijos forma (trumpas komentaras, kaip karantinas įtakojo/paveikė sprendinio pasirinkimą), galimos ekspozicijos vizijos.

  Pristatymo laikas – iki 30 min. (iki 2 min. vedančiam dėstytojui, iki 15 min. studentui, iki 3 min recenzentui, iki 10 min diskusijoms).

  PASTABA: Tekstilės meno ir dizaino katedra nekeičia BA baigiamųjų darbų vertinimo kriterijų.

  BA baigiamojo darbo vertinimo kriterijai:

  1. Baigiamasis darbas (80 %):

  a) individualiai pateikta temos problematika ir aktualumas (2 b.)

  b) suformuluota aiški ir originali idėja (2 b.)

  c) įtaigi ir originali kūrinio idėjos ir pasirinktos plastinės raiškos jungtis (2 b.)⃰

  d) kūrinio atlikimas kokybiškas ir technologiškas (2 b.)⃰

  2. Baigiamojo darbo pristatymas (20 %):

  a) kūriniui tinkamas eksponavimo būdas ir erdvė (1 b.)⃰

  b) trumpas, aiškus ir argumentuotas kūrinio apibūdinimas, sakytine ir rašytine forma (baigiamojo darbo aprašas), argumentuoti atsakymai į klausimus diskusijoje (1 b.)

  ⃰vertinant bus atsižvelgiama į force majore karantino situaciją

  PASTABA:

  išsami informacija pateikiama Vilniaus dailės akademijos 2019/2020 m. m. baigiamųjų darbų gynimo nuotoliniu būdu apraše  (Rektoriaus 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. SĮ-136).