• Naujienlaiškis
 • Programos kodas

  6121PX022

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (BA)

  Priėmimo reikalavimai

  Vidurinis išsilavinimas ir bendrosios kompozicijos pagrindų žinios ir gebėjimai.

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

  Tikslas

  Ugdyti jaunosios kartos talentus (scenografus), gebančius produktyviai įsilieti į kultūrinį, intelektualinį gyvenimą, kurti intelektualines ir menines vertybes, jas populiarinti, ugdyti pilnaverčius ir konkurentabilius asmenis darbo rinkoje (pirmiausia kūrybinėje srityje), tuo pačiu kelti kultūros srities prestižą ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.

  Studijų programos anotacija

  Scenografijos specialybėje studijuojantis įgis universitetinių žinių, visuotinės ir Lietuvos teatro, teatro dailės (scenografijos), kino istorijos, muzikos, literatūros ir dramaturgijos istorijos bei šiandieninės raidos žinių, gebės jas sisteminti, analizuoti, interpretuoti ir korektiškai vartoti sąvokas. Studentas suvoks spektaklį ir filmą kaip tarpdisciplininio kolektyvo (režisieriaus, aktorių, scenografo, techninio personalo ir kt.) darbo rezultatą. Įgis scenografijos teorinių žinių ir gebėjimų. Susipažins su pagrindiniais šaltiniais ir gebės rinkti ikonografinę, tekstinę medžiagą, ją analizuoti ir pritaikyti scenografijos kūrimui. Žinos ir gebės taikyti istorines bei šiandienines teatro ir kino technikas, technologijas (scenos įrenginiai, šviesų dizainas, dekoracijų konstravimas ir kt.), medžiagas ir jų naudojimo galimybes kuriant scenografiją. Įgis lėlių teatro istorijos, technikų ir technologijų, scenografijos ypatumų žinių ir gebės jas taikyti praktiškai (lėlių teatro scenografija, apšvietimo specifika, lėlių konstrukcijos ir gamybą). Gebės savarankiškai sukurti konkretaus kūrinio scenografijos koncepciją, ją pristatyti raštu, žodžiu, vizualiai (eskizai, maketai) ir parengti dekoracijų techninius brėžinius, kostiumų konstrukcijas ir juos pagaminti, parengti apšvietimo pasiūlas ir t.t. Gebės diskutuoti scenografijos, teatro ir kino dailės klausimais, argumentuoti savo kūrybines idėjas.

  Profesinės karjeros galimybės:

  Baigęs pirmosios pakopos studijų programą absolventas gali: 

  • dirbti pagal studijuotą scenografijos teatro ar kino specialybę; 
  • verstis privačia dailininko praktika (pvz. kaip tapytojas ar piešėjas, dizaineris ir kt.); 
  • dirbti srityse, kuriose reikalingi tokie gebėjimai kaip informacijos valdymas, komunikabilumas ir t.t.; 
  • studijuoti antrosios pakopos Scenografijos ar kitoje dailės arba meno istorijos krypties antrosios pakopos studijų programoj. 

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  doc. Giedrė Brazytė
  Vilniaus fakultetas, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedra

  Išsamiau | Scenografijos programa

  Išsamiau | Kino ir medijų scenografijos specializacija