Dailės krypties stojamųjų egzaminų tvarkaraštis
Dailės krypties stojamųjų egzaminų aprašas

Registracija studijoms nuo birželio 1 d. bakalauras.lamabpo.lt

Programos kodas

6121PX022

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (BA)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Ugdyti jaunosios kartos talentus (teatro ir kino scenografus), gebančius produktyviai įsilieti į kultūrinį, intelektualinį gyvenimą, kurti intelektualines ir menines vertybes, jas populiarinti, ugdyti pilnaverčius ir konkurentabilius asmenis darbo rinkoje (pirmiausia kūrybinėje srityje), tuo pačiu kelti kultūros srities prestižą ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.

Studijų programos anotacija

Scenografija kaip nuoseklus dailės mokymo dalykas Lietuvoje skaičiuoja devintą dešimtmetį. Ši disciplina pradėta dėstyti Kauno meno mokykloje tuomet, kai imta mąstyti apie scenografą kaip vieną iš teatro kūrėjų, jo darbo specifiką ir svarbą kuriant spektaklį. Scenografo vaidmuo, pradžioje buvęs labiau dekoratoriaus ir tapytojo, neatpažįstamai pasikeitė. Keičiantis sampratai pamažu scenografas tapo asmeniu, kuris daro svarią įtaką pagrindiniam režisūriniam sprendimui. Pokyčiai ir naujos paieškos teatre vyksta nuolat, ieškant naujų išraiškos priemonių, formų, būdų, pasitelkiant naujas technologijas.Visa tai integruojame į scenografijos studijų programą.

Scenografijos programa – tai vienintelė Lietuvoje plataus masto vykdoma universitetinė studijų programa, kurioje ruošiami teatro, kino ir medijų scenografai. Programa turi dvi specializacijas: teatro bei kino ir medijų scenografijos. Programos tikslas – ugdymas naujų talentų, plataus profilio šiuolaikinių menininkų, gebančių dirbti šiuolaikiniame teatre, kino ir medijų srityje, komunikuoti su teatro kūrybine grupe (režisieriais, kompozitoriais, video menininkais ir kt.), vyksta bendradarbiavimas su jaunaisiais režisieriais, aktoriais, kuriami bendri projektai su LMTA studetais, organizuojamos tarptautinės praktikos, kūrybinės dirbtuvės, kviečiami kitų aukštųjų meno akademijų dėstytojai. Studijų metu studentai turi galimybę išvykti Erasmus + studijoms.

Šiuo metu specialybines scenografijos disciplinas dėsto žinomi scenografai – Virginija Idzelytė, Giedrė Brazytė, Jurga Gerdvilaitė. Mokymo procese dalyvauja  menotyrininkė Dalia Karatajienė, daug dėmesio skiriama kostiumui- Jurga Jankutė dėsto kostiumo istoriją ir konstrukciją.
Scenografijos programos studentai turi pakankamą kreditų kiekį piešimo ir tapybos disciplinose – tokiu būdu gali tapti laisvai kuriančiais menininkais. Šias  disciplinas dėsto žinomi Lietuvos tapytojai ir menininkai (Vygantas Paukštė, Gintaras Palemonas Janonis, Živilė Jasutytė, Deima Katinaitė, Kęstutis Grigaliūnas).

Tarptautiniai ekspertai puikiai įvertino šiandien vykdomą scenografijos programą, jos kokybę, profesionalumą ir atitikimą šiuolaikinio teatro sampratai. Esame nuolatiniai tarptautinės scenografijos kvadrienalės Prahoje (PQ) dalyviai, kurioje taip pat turime gerą įvertinimą.Turime ne vieną kartą mūsų  absolventų, puikiai dirbančių ne tik Lietuvos teatruose, bet ir svetur.

Teatras, skaičiuojantis ne vieną savo gyvenimo tūkstantmetį, įvairiose kultūrose turėjęs skirtingas raiškas, ir šiandien yra fantazijos ir išmonės vieta, vienijanti skirtingų rūšių menininkus, gebantis atskleisti tolimas žmogaus sielos kerteles. Kas šiandien yra teatras be scenografo? Didelė, nuobodi, juoda dėžė. Tikėkite, kad ji laukia jūsų ir galite joje kurti stebuklus.

Profesinės karjeros galimybės:

Baigęs pirmosios pakopos studijų programą absolventas gali: 

  • dirbti pagal studijuotą scenografijos teatro ar kino specialybę; 
  • verstis privačia dailininko praktika (pvz. kaip tapytojas ar piešėjas, dizaineris ir kt.); 
  • dirbti srityse, kuriose reikalingi tokie gebėjimai kaip informacijos valdymas, komunikabilumas ir t.t.; 
  • studijuoti antrosios pakopos Scenografijos ar kitoje dailės arba meno istorijos krypties antrosios pakopos studijų programoj. 

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Giedrė Brazytė
Vilniaus fakultetas, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedra

Išsamiau | Scenografijos programa

Išsamiau | Kino ir medijų scenografijos specializacija