• Naujienlaiškis
 • Programos kodas

    66121PX021

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dailės bakalauras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

  Priėmimo reikalavimai

  Vidurinis išsilavinimas.
  Specialieji reikalavimai stojantiesiems: Atskleisti bendrąjį meninį pasiruošimą, spalvinį ir toninį jautrumą, stilistinį, komponavimo supratimą, gebėjimą eskizuoti, komponuoti pateiktoje erdvinėje situacijoje, nuotaikoje.

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

  Tikslas

  Monumentaliosios dailės studijų programos tikslas -  parengti menininką, dirbsiantį vitražo, sieninės tapybos,  mozaikos, molbertinės tapybos, tarpdisciplininio meno srityse, akcentuojantį savo kūrybinės raiškos išskirtinumą ir įsiliejantį į šiuolaikinio meno areną.

  Studijų programos anotacija

  Monumentaliosios dailės programa ugdo individualaus meninio stiliaus ir pasaulėžiūros pagrindus įgijusį menininką, gebantį dirbti savarankiškai ar kūrybiniame kolektyve su architektais, restauratoriais, kuratoriais, užsakovais, galeristais.
  Programa parengia studentus dirbti šiuolaikinio meno erdvėje, galinčius pagrįsti savo idėjas ir jų perteikimo būdus tiek specialistams, tiek plačiąjai visuomenei, valdančius freskos, sieninės tapybos, mozaikos, vitražo technikas, turinčius gerus piešimo bei tapybos įgūdžius.

  Profesinės karjeros galimybės

  Programos absolventai gebės naudotis klasikinėmis ir šiuolaikinėmis sieninės tapybos, vitražo, molbertinės tapybos technikomis kurdami tiek šiuolaikinės architektūros erdvėse, tiek paveldo objektuose, užsimti  individualia menine kūrybine veikla,  dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse parodose, projektuose (vitražo, mozaikos, tapybos, piešinio ir kt), tęsti studijas antroje studijų pakopoje.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  Ieva Skauronė
  Vilniaus fakultetas, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedra

  Išsamiau | Freska-mozaika

  Išsamiau | Vitražas