• Naujienlaiškis
 • VDA dailės, dizaino, medijų meno ir meno objektų restauravimo krypčių stojamojo egzamino reikalavimai (atsisiųsti pdf)


  Kūrybinių darbų (darbų aplankas) aplanko reikalavimai

  • Kūrybinių darbų aplanko tituliniame puslapyje būtina nurodyti stojančiojo vardą ir pavardę, elektroninį paštą, telefoną, studijų programą (-s) į kurią pretenduoja stojantysis.
  • Aplanke turi būti nuo 15 iki 25 kūrinių. Aplanko turinys nėra griežtai reglamentuotas.  Stojantysis laisvai renkasi,  kokius savo kūrybinius darbus pateikti vertinimo komisijai,  tačiau rekomenduojama, tai daryti motyvuotai, kad kūriniai ir jų kiekis geriausiai nusakytų stojančiojo idėjas bei jų raišką.
  • Kūrybinių darbų aplankas turėtų atspindėti stojančiojo kūrybišką mąstymą ir matymą - kūrybiškumą, individualumą, sukauptą patirtį dominančioje srityje, pasižymėti raiškų įvairove.  Aplanko turinys, priklausomai nuo pasirinktos studijų programos, formuojamas iš: piešinių, eskizų, tapybos, fotografijos, skulptūros, instaliacijos, iliustracijų, grafikos, tekstilės, keramikos, scenografijos, juvelyrikos, dizaino projektų, brėžinių, grafinio dizaino maketų ir kompozicijų darbų ir kt. nuotraukų. Gali būti talpinamos aktyvios nuorodos į vykdytus ir dalyvautus projektus, konkursus, socialines veiklas ir pan.
  • Prie kiekvieno kūrinio pateikiami trumpi, dviejų-trijų sakinių, aprašymai (motyvas ar pavadinimas, kūrinio idėjos (temos) apibūdinimas, sukūrimo metai, technika, matmenys).
  • Darbai turi būti pateikti skenuoti arba nufotografuoti gerai apšvietoje aplinkoje, rezoliucija tinkama parodyti smulkias darbo detales. Fotografavimo priemonės gali būti: skaitmeniniai foto aparatai, mobilūs telefonai.
  • Stojantysis, teikdamas darbų aplanką stojamųjų vertinimo komisijai, garantuoja kad pateikiamas kūrinys (-iai) yra savarankiškos kūrybinės veiklos rezultatas. Kūrinio autorystė yra aiškinama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

  Kūrybinių darbų (darbų aplankas) aplanko pateikimo reikalavimai

  • Darbų aplankas pateikiamas skaitmeniniu formatu Microsoft Word arba kitomis kompiuterinėmis programomis paruoštas .pdf failas su stojančiojo kūriniais (rekomenduojama patogi iLOVEpdf.com platforma. Taip pat ji gali būti kaip pagalba kuriant .pdf failą).
  • Kūrybinių darbų aplankas pateikiamas skaitmenoje kaip vienas, nepadalintas failas.
  • Paruoštas darbų aplanko failas, po stojančiojo prašymo priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimo LAMA BPO IS, turi būti įkeliamas į stojantiesiems sukurtas paskyras akademijos Google drive diskuose. Stojantysis paskyros internetinę nuorodą gauna tik po atliktos registracijos LAMA BPO IS. Darbų aplanką stojantysis privalo įkelti būtent į nurodytą paskyrą. Jeigu ruošiasi laikyti egzaminą keliose studijų programose, tai ir portfolio turi būti įkeliami į toms studijų programų grupėms priskirtas atskiras paskyras. (pvz. Dizaino 1 gr., Dailė 2 gr. Medijų meno gr. ir t.t.). 
  • Maksimalus portfolio failo dydis - 100 Mb (išskyrus Medijų meno grupę, kur darbų aplanko failo dydis neribojamas).
  • Darbų aplankas įkeliamas likus ne mažiau kaip 36 valandoms iki motyvacinio pokalbio atitinkamoje studijų programų grupėje dienos (žr. tvarkaraštį).
  • Įkėlus darbų aplanką,  jo korektūros nebegalimos.
  • Įsitikinus, kad darbų aplankas sėkmingai įkeltas, stojančiajam atsiunčiamas tikslus motyvacinio nuotolinio pokalbio laikas bei prisijungimo adresas pokalbių programoje Google Hangouts Meet platformoje. Stojantysis turi patvirtinti, kad gavo pakvietimą.

  Kūrybinių darbų aplanko maksimalus įvertinimas 50 balų.


  Stojamojo (motyvacinio) pokalbio įvertinimo reikalavimai ir turinys

  • Stojantieji, užsiregistravę į pirmosios pakopos meno studijų krypčių grupės studijų programas turi dalyvauti motyvacijos įvertinime, kuris yra stojamojo egzamino dalis. Jį sudaro pusiau struktūruotas pokalbis (toliau – pokalbis), kuris susideda iš dviejų dalių - klausimų, susijusių su kūrybinių darbų aplanku ir bendrinių - apie stojančiojo meninį išsilavinimą, motyvaciją ir pan.
  • Stojantieji, informacinės VDA ir LAMA BPO sistemos numatytomis priemonėmis, gauna patvirtinimą apie jiems paskirtą pokalbio vykdymo datą, laiką ir privalo į nurodytu laiku dalyvauti pokalbyje.
  • Motyvacinis pokalbis vykdomas tik nuotoliniu būdu.
  • Specialiųjų poreikių stojantiesiems, atsižvelgus į sveikatos sutrikimus, VDA priėmimo komisijos sprendimu, motyvacinis pokalbis gali būti organizuojamas kitu  būdu. Tokie asmenys ne vėliau kaip likus parai iki pokalbio dienos pateikia prašymą VDA priėmimo komisijai dėl specialaus pokalbio poreikio. Atskirais atvejais motyvacinis pokalbis gali vykti raštu.

  Svarbiausi klausimai, kurie gali būti paliesti pokalbio metu, aptariant pateiktą kūrybinių darbų aplanką:

  • išplėsti kūrybinių užmanymų komentarus;
  • paaiškinti naudojamas technologijas;
  • trumpai papasakoti apie savo mėgstamus menininkus.

  Motyvacinio pokalbio metu siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens nuostatas, žinias ir gebėjimus pasirinktoje studijų srityje. Stojantiesiems, individualaus pokalbio su komisijos nariais metu, pateikiami 4-6 klausimai (orientacinių klausimų sąrašas pateikiamas), kurių temos:

  • pagrįsti numatomų studijų pasirinkimą (ir pasirinkimą studijuoti VDA);
  • komentuoti savo patirtį pasirinktoje studijų srityje;
  • komentuoti savo studijų lūkesčius, ateities planus;
  • atskleisti  savo unikalius asmenybės bruožus.
  • Paminėti asmenybes, menininkus, padariusius įtaką.

  Vertinama, ar atsakymuose stojantieji:

  •  geba pagrįsti numatomų studijų pasirinkimą (ir pasirinkimą studijuoti VDA);
  •  geba komentuoti savo patirtį pasirinktoje studijų srityje;
  •  geba komentuoti savo studijų lūkesčius, ateities planus;
  •  geba atskleisti savo individualumą.

  Prieš pokalbio pradžią stojantieji supažindinami su jo trukme ir kitais reikalavimais.

  Motyvacinio pokalbio vykdymo reikalavimai:

  • Stojantysis turi pasiruošti pokalbiui užtikrindamas, jog bus maksimaliai gera vaizdo kokybė, veiks jo mikrofonas. Stojančiojo veidas ir aplinka turi būti gerai apšviesti ir matomi. Už stojančiojo netūrėtų būti šviečiančių ryškių objektų, langų pro kuriuos šviečia saulė ir pan.
  • Stojantysis privalo turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą - pasą, ID kortelę, vairuotojo pažymėjimą ir pokalbio pradžioje jį parodyti vertinimo komisijai.
  • Pokalbio metu stojantysis greta turi turėti kūrybiniame darbų aplanke sudėtų ir vertinimui pateiktų darbų originalus komentarams.
  • Pokalbyje stojantysis bendrauja tik su komisijos nariais ir atsako į jų užduodamus klausimus.
  • Pokalbis vykdomas internetu ir yra įrašomas. Įrašas neviešinamas ir gali būti naudojamas tik vertinimo ar apeliacijų svarstymo metu ir saugomas iki stojamųjų egzaminų sesijos pabaigos arba papildomo priėmimo pabaigos.

  Motyvacinio pokalbio eiga:

  • Prieš pokalbio pradžią stojantieji su pažindinami su jo trukme ir kitais reikalavimais.
  • Stojantysis prisistato komisijai.
  • Ekrane aiškiai parodo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Galimas stojančiojo pasisakymas, jei jis tokio pageidauja.
  • Pokalbio trukmė gali varijuoti 10- 20 min. atsižvelgiant į stojančiųjų imtį konkrečioje studijų programoje.

  Stojamojo (motyvacinio) pokalbio maksimalus įvertinimas 50 balų.