• Naujienlaiškis
 • Renata Maldutienė | Spalvų namai

  2019 04 18 - 2019 05 18

  Kviečiame aplankyti Renatos Maldutienės parodą SPALVŲ NAMAI / The House of Colour.

  Paroda veiks / Exhibition will run – 2019 04 18 - 2019 05 18
  VDA parodų salių „Titanikas“ antrame aukšte, Maironio g. 3., Vilnius
  VAA exhibition halls "Titanikas" 2nd floor, Maironio st., Vilnius

  /// APIE PARODĄ ///

  Renatos Maldutienės paroda SPALVŲ NAMAI – tai meno doktorantūros tyrimų susistemintas rezultatas, atspindintis spalvų prognozavimo modelio paieškas Lietuvos madoje. Vizualūs spalviniai objektai – kostiumai, nuotraukos, paveikslai – parodoje sukomponuoti į tris sąlygines laiko juostos erdves: praeities, dabarties ir ateities, kurių pagalba kuriamas ekspozicinis meninio tyrimo naratyvas. Meno projektu autorė sąmoningai siekė kompensuoti mados kapitalo Lietuvoje stoką, rasti, gaivinti ar galiausiai kurti prielaidas šiuolaikinių mados mitų atsiradimui.

  Parodos pasakojimas prasideda nuo praeities erdvėje eksponuojamų istoriją interpretuojančių kostiumų kolekcijos ir mados paveikslų iš autorės darbų projekto „Sėslių spalvų istorija“. Šiuo doktorantūros studijų meniniu tyrimu buvo siekta atspindėti spalvų priežastingumo Lietuvoje paieškas ir apmąstyti jų rezultatus. Šviesos, kostiumai, paveikslai ir pasakojimai panardins žiūrovą į spalvų kelionę – autorės kuriamą mados ir spalvų mitą, spalvinių archetipų karalystę. 

  Antroje dabarties erdvėje – eksponuojami mados spalvų objektai ir skaitmeniniai paveikslai iš doktorantūros projekto pavadinto „Migruojančių spalvų industrija“. Septyni spalvos/mados objektai reflektuoja šiuolaikinių perkamiausių produktų globalioje rinkoje ir perkamiausių spalvų lokalioje rinkoje santykį. Skaitmeniniai paveikslai sukurti žaidžiant praeities ir dabarties mados spalvų tyrimų interpretacijomis, siekiant nuspėti ateities spalvų tendencijas. 

  Trečiojoje ateities erdvėje – spalvų kelionė baigiama objektų ciklo „Spalvų kūnai“ ekspozicija. Šiuo projektu siekta apibendrinti doktorantūros metų tyrimus ir išreikšti spalvų prognozes Lietuvos madai. „Spalvų kūnai“ – tai naujo teorinio spalvų prognozavimo modelio įmaterinta versija, įvaizdus kolektyvinis pasąmonės faktas. Septynių erdvinių mados objektų ratas – tai ir spalvų tendencijų informacijos talpykla, kurioje užkoduota informacija nuo septynių spalvų palečių ateities madai iki septinių spalvų dvasios kūnų, kur kostiumų konstatavimas remiasi keturiais elementais, o gnosis prasmės atgaivinamos per šviesos, spalvos ir materijos sąjungą.

  Organizatoriai:
  Vilniaus dailės akademija ir doktorantūros studijų skyrius.

  /// APIE AUTORĘ ///

  Renata Maldutienė – mados dizainerė, Vilniaus dailės akademijos Kostiumo dizaino katedros docentė. 
  Veiklos ir interesų sritys: mados teorija ir meninis tyrimas, mados istorija, mados dizainas, mados krypčių adaptacija lokaliose rinkose, spalvų prognozavimas, mados iliustracija.
  Darbo patirtis: Vilniaus dailės akademijos Kostiumo dizaino katedroje dėsto mados dizaino projektavimo, mados tendencijų numatymo strategijos, mados iliustracijos ir kostiumo istorijos disciplinas, kuria bakalauro ir magistro studijų dalykų metodines programas, vadovauja baigiamiesiems darbams, dirba vertinimo komisijose ir Kostiumo dizaino katedros dviejų pakopų komitetuose. Stažavosi tarptautinėse dėstytojų mainų ir kvalifikacijos kėlimo programose Londone, Berlyne, Paryžiuje, Liublianoje, Rygoje. Nuo 1991 m. aktyviai dirba mados dizaino industrijos srityje. Yra sukūrusi autorinių mados kolekcijų, dalyvavusi tarptautiniuose mados renginiuose, konkursuose, parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dalyvauja mokslinėse konferencijose, veda mokymo kursus mados krypčių prognozavimo temomis. Skaito viešas populiarias paskaitas apie madą, veda edukacinius seminarus, mokymus.
  Stipendijos: Lietuvos mokslo tarybos stipendija „Už doktorantūros pasiekimus“ (2017);
  Lietuvos kultūros tarybos vardinė stipendija menininkui (2017).

  ______________________________________________________

  /// ABOUT THE EXHIBITION ///

  Renata Maldutienė’s exhibition SPALVŲ NAMAI (The House of Colour) is the result of systemised research for her doctoral studies in art that reflects the quest for a model of colour forecasting in Lithuanian fashion. In this exhibition, visual colour objects – costumes, photographs, and paintings – are grouped into three conditional timeline spaces of the past, the present, and the future, with the help of which the artist creates the narrative of her artistic research. With this art project the author consciously aimed at compensating for the shortage of fashion capital in Lithuania, as well as at finding, reviving, or creating premises for the emergence of contemporary fashion myths.

  The narrative of the exhibition begins with a collection of costumes displayed in the space of the past and with fashion paintings from the author’s project Sėslių spalvų istorija (The History of Settled Colours). The artistic research of the doctoral studies was aimed at reflecting the search of colour causality in Lithuania and at contemplation of its results. The lights, costumes, paintings, and narratives will submerge the beholder into a journey of colours – the myth of fashion and colours and into a kingdom of colour archetypes created by Renata Maldutienė. 

  The second space, that of the present, displays fashion colour objects and digital paintings from the author’s doctoral project Migruojančių spalvų industrija (The Industry of Migrating Colours). Seven colour/fashion objects reflect on the relationship between best-selling products on the global market and best-selling colours on the local market. The digital paintings have evolved from games with interpretations of research into the colours of the past and the present with the aim of predicting colour trends for the future. 

  The third space in this exhibition is the space of the future. The journey of colours ends with a display of the object cycle Spalvų kūnai (Bodies of Colours). This project, which is also a summing-up of the author’s doctoral research, seeks to convey colour forecasts for Lithuania. Spalvų kūnai is a materialised version of a new theoretical colour forecasting model and a visual collective fact of the subconscious. A circle of seven spatial fashion objects is a repository of encoded information on colour trends from seven colour palettes for future fashion to seven bodies of the colour spirit; here, the assertion of the costume rests on four elements, while the meanings of gnosis are revived through a union of light, colour, and matter.

  /// ABOUT THE AUTHOR ///

  Renata Maldutienė is a fashion designer and an associate professor at the Department of Costume Design at Vilnius Academy of Arts. 
  Areas of interests and activities: fashion theory and artistic analysis, fashion history, fashion design, adoption of fashion trends in local markets, colour forecasting, fashion illustration. 
  Work experience. Renata Maldutienė has been teaching fashion design, fashion trend forecasting strategy, fashion illustration, and costume history at the Department of Costume Design. She has been developing methodological programmes for bachelor and master studies and supervising graduation projects and is engaged in assessment commissions and the department’s committees of two study cycles. She has undertaken study visits in London, Berlin, Paris, Ljubljana, and Riga within the framework of international teacher exchange and professional development. Since 1991, Renata Maldutienė has been actively involved in the fashion design industry. She has produced original fashion collections, taken part in international fashion events, competitions, and shows in Lithuania and abroad. She participates at academic conferences, and conducts courses in fashion trend forecasting, gives public talks on fashion and educational seminars.
  Scholarships: Scholarship ‘For Academic Achievements in Doctoral Studies’ of the Lithuanian Research Council (2017); individual art creator grant of the Lithuanian Council for Culture (2017).

  Maironio g. 3