• Naujienlaiškis
 • VDA Tarybos rinkimai 2018

  Nuo 2018 m. lapkričio 13 d. iki gruodžio 4 d. skelbiamas kandidatų kėlimas į Vilniaus dailės akademijos tarybą.   Kas yra VDA Taryba?

  Valstybinės aukštosios mokyklos taryba yra aukštosios mokyklos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius.

  Kokios yra VDA Tarybos funkcijos?

  • Suderinusi su senatu, teikia Seimui tvirtinti universiteto statuto pakeitimus;
  • Įvertinusi senato nuomonę, tvirtina rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti;
  • Įvertinusi senato nuomonę, tvirtina rektoriaus teikiamus aukštosios mokyklos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;
  • Įvertinusi senato siūlymus, nustato aukštosios mokyklos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
  • Įvertinusi senato siūlymus, tvirtina aukštosios mokyklos rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą;
  • Renka, skiria ir atleidžia rektorių;
  • Svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
  • Tvirtina rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
  • Suderinusi su senatu, tvirtina aukštosios mokyklos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;
  • Rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai aukštosios mokyklos interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato aukštosios mokyklos bendruomenei;
  • Atlieka kitas funkcijas, nustatytas aukštosios mokyklos statute ir kituose teisės aktuose.

  Kas gali būti VDA Tarybos nariu?

  • Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją.
  • Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

  Kas negali būti VDA Tarybos nariu?

  Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat aukštosios mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti senato narys.

  Kokios trukmės yra VDA Tarybos nario kadencija?

  Tarybos nario kadencija – 5 metai.

  Kas sudaro VDA Tarybą?

  Aukštosios mokyklos tarybą sudaro 9 nariai:

  4 Akademinės bendruomenės nariai, senato nustatyta tvarka priklausantys aukštosios mokyklos personalui;

  4 nariai, nepriklausantys aukštosios mokyklos personalui ir studentams (3 nariai, atrenkami viešo konkurso būdu; 1 narys – studentų atstovas iš išorės);

  1 narį skiria studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija). 

  Kaip renkama VDA Taryba?

  • 7 nariai VDA senato nustatyta tvarka.
  • 2 nariai studentų atstovybės nustatyta tvarka, jeigu jos nėra, – visuotiniu studentų susirinkimu (konferencija).

  Kada renkama VDA Taryba?

  Kandidatai dokumentus teikia e-paštu iki 2018 m. gruodžio 4 d. (antradienio) 10.00 val.

  • Kandidatai, nepriklausantys Akademinės bendruomenei, personalui dokumentus teikia VDA Tarybos rinkimų komisijos narei, Rūtai Pilkauskienei, e-paštu,  ruta.pilkauskiene@vda.lt, iki 2018-12-04, 10.00 val. Telefonas pasiteiravimui 8 5 210 5430.
  • Kandidatai, priklausantys Akademinės bendruomenei personalui, dokumentus savo akademiniuose kamieniniuose padaliniuose iki 2018-12-04, 10.00 val.

  Vilniaus fakultetas 
  Vida Sinkevičienė
  vida.sinkeviciene@vda.lt
  (8 5) 2105 432


  Kauno fakultetas
  kaunofakultetas@vda.lt
  (8-37) 222577


  Klaipėdos fakultetas
  Alma Povilaitienė
  alma.povilaitiene@vda.lt
  (8 46) 31 48 47


  Telšių fakultetas
  Inga Damunskienė
  inga.damunskiene@vda.lt
  +370 (686) 23034


  Aukštųjų studijų fakultetas
  Romualdas Kučinskas
  romualdas.kucinskas@vda.lt
  (8 5) 2105 435


  Dailėtyros institutas
  Tojana Račiūnaitė
  tojana.raciunaite@vda.lt
  (85) 2123 131

  • Studentų atstovybė kandidatus teikia VDA Tarybos rinkimų komisijos narei, Rūtai  Pilkauskienei, e-paštu,  ruta.pilkauskiene@vda.lt, iki 2018-12-06, 10.00 val. Telefonas pasiteiravimui 8 5 210 5430.

  Kokius dokumentus teikia į VDA Tarybos narius kandidatuojantys asmenys?

  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Motyvacinį laišką, kuriame kandidatas pateikia informaciją, liudijančią, kad jis suvokia Akademijos misiją, puoselėja Akademijos vertybes, yra motyvuotas rūpintis Akademijos veiklos kokybe ir turi žinių, patirties ir gebėjimų, reikalingų Tarybos nario pareigoms eiti;
  • Sutikimą (iškelti kandidatai; forma pateikiama Aprašo priede Nr. 1) arba prašymą (save išsikėlę kandidatai; formos pateikiamo Aprašo prieduose Nr. 2, 3) kandidatuoti į Tarybos narius.

  Dokumentai

  VDA Tarybos rinkimų tvarkos aprašas
  Akademijos darbuotojo sutikimas būti kandidatu į tarybos narius (aprašo priedas Nr. 1)
  Akademijos darbuotojo prašymas būti kandidatu į tarybos narius (aprašo priedas Nr. 2)
  Ne Akademijos darbuotojo ar studento prašymas būti kandidatu į tarybos narius (aprašo priedas Nr. 3)

  Papildoma informacija (nuorodos)

  Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
  Vilniaus dailės akademijos statutas
  Vilniaus dailės akademijos misija ir vizija
  Vilniaus dailės akademijos strategija
  Vilniaus dailės akademijos organizacinė struktūra