Birželio 9 d. Seimas, atsižvelgdamas į Kultūros komiteto teikimą, Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) pirmininke paskyrė Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus fakulteto Meninio tyrimo ir akademinio rašymo pagrindų ir Teorinio darbų metodų dėstytoją, menotyrininkę, humanitarinių mokslų daktarę, kultūros paveldo tyrinėtoją ir ekspertę Vaidutę Ščiglienę.

Kultūros paveldo politika, jos formavimas yra išminties sritis, nes nuo mūsų visų bendrų sprendimų priklauso ne tik praeities dabartyje esmė, virstanti duotybe, bet ir ateitis, jos tęstinumas. Paveldas yra veidrodžio atspindys, reprezentuojantis mus pačius, o paveldo ištekliai yra riboti ir neatkuriami. Paveldo sistema yra sudėtinga ir problemos neišspręstos per daugelį metų, taigi, tikiu, turiningo bendro darbo galimybe.

Vaidutė Ščiglienė

Slapto balsavimo dėl Seimo nutarimo „Dėl Vaidutės Ščiglienės paskyrimo Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininke“ rezultatai: už – 65, prieš ir susilaikė po 15 Seimo narių.


Apie Vaidutę Ščiglienę

Gimė 1971 m. Vilniuje. 1996 m. baigė dailėtyros bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijos (VDA) Meno istorijos ir teorijos katedroje. 1998 m. įgijo Menotyros magistro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje. 2004 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Bajorų kilmės Žemaitijos dailininkai XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje“ (vadovas prof. dr. A. Butrimas).

Nuo 1998 m. dirba pedagoginį darbą. Nuo 2009 m. VDA UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje; nuo 2013 m. VDA Kauno fakultete, Humanitarų katedroje. Nuo 2010 m. dirba docentės pareigose VDA UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje, skaito dalykus: „Kultūrinis paveldas ir kultūrinis turizmas“, „Akademinio rašymo pagrindai“ bakalaurantams, „Kūrybinių miestų vadyba“ magistrantams. Vadovauja magistrantų ir doktorantų moksliniams darbams.

Nuo 1996–2008 m. dirbo VDA muziejuje (vedėja). 2003–2008 m. dirbo dailės galerijos „Dalia“ vadove. Nuo 2008 m. VDA mokslo ir meno skyriaus vedėja. Nuo 2005 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. Tyrinėja kultūros paveldą, kultūrinį turizmą, kūrybinius miestus, XIX–XXI a. meninius procesus Lietuvoje. Šiomis temomis rengia mokslines publikacijas; yra sudariusi albumų, skirtų šiuolaikinių menininkų kūrybai apžvelgti. Daugelio meno parodų; kultūrinių ir meninių projektų Lietuvoje ir užsienyje kuratorė.

2006–2011 m. – Tarptautinio mokslo ir meno  projekto „Baltų menas“ dalyvė; 2014–2016 m. –  tarptautinio konsorciumo, mokslo projekto SMART Value tyrėja, Lietuvos dalies projekto vadovė.

Mokslinių interesų sritys: menotyra,  kultūros paveldas, kultūros paveldo politika, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo vadyba, kūrybiška vietokūra. Šiomis temomis yra parengusi publikacijų recenzuojamuose  mokslo  žurnaluose ir mokslą populiarinančiuose leidiniuose. Dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. 1998–2018 kuravo keliasdešimt parodų Lietuvos ir užsienio (Nacionalinis archeologijos muziejus Varšuvoje, Dizaino muziejus Rygoje) parodų salėse, vykdė socialines, kultūrines ir edukacines veiklas (kultūros ir meno projektai, kvalifikacijos tobulinimo programos muziejų, galerijų ir kultūros sektoriaus darbuotojams, moderavo diskusijas).

Dirbo Lietuvos kultūros tarybos eksperte; LR Švietimo ministerijos darbo grupėse, Vilniaus dailės akademijos komisijose ir studijų komitetuose. Nuo 2004 m. su pertraukomis dalyvavo redkolegijose, įvairaus pobūdžio leidinių sudaryme ir redagavime.