Išorinio VDA tarybos nario rinkimai 2021

Nuo 2021 m. sausio 15 d. iki vasario 17 d. kviečiame teikti paraiškas tapti kandidatu į Vilniaus dailės akademijos tarybos išorinio nario vietą.

Kas yra aukštosios mokyklos taryba?

Valstybinės aukštosios mokyklos taryba yra aukštosios mokyklos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius.

Kokios yra aukštosios mokyklos tarybos funkcijos?

●   Suderinusi su senatu, teikia Seimui aukštosios mokyklos statuto pakeitimus;
●   Įvertinusi senato nuomonę, tvirtina rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti;
●   Įvertinusi senato nuomonę, tvirtina rektoriaus teikiamus aukštosios mokyklos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;
●   Įvertinusi senato siūlymus, nustato aukštosios mokyklos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
●   Įvertinusi senato siūlymus, tvirtina aukštosios mokyklos rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą;
●   Renka, skiria ir atleidžia rektorių;
●   Svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
●  Tvirtina rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
●   Suderinusi su senatu, tvirtina aukštosios mokyklos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;
●   Rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai aukštosios mokyklos interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato aukštosios mokyklos bendruomenei;
●    Atlieka kitas funkcijas, nustatytas aukštosios mokyklos statute ir kituose teisės aktuose.

Kas gali būti VDA tarybos išoriniu nariu?

VDA tarybos išoriniu nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Akademijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Akademijos misiją.

Tas pats asmuo tarybos nariu gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

Kas negali būti VDA tarybos išoriniu nariu?

Išoriniu VDA tarybos nariu negali būti Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo narys, Vyriausybės narys, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, VDA senato narys, VDA darbuotojas, VDA studentas, įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose VDA visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovas ar jo pavaduotojas.

Kokios trukmės bus naujai išrinkto VDA tarybos nario kadencija?

Naujai išrinkto VDA tarybos nario įgaliojimai truks iki dabartinės tarybos kadencijos pabaigos (2023 m. gruodžio 18 d.).

Kada renkamas naujas VDA tarybos narys?

Asmenys, siekiantys tapti kandidatais į VDA tarybos išorinio nario vietą, dokumentus teikia VDA tarybos rinkimų komisijos narei Rūtai Pilkauskienei el. paštu ruta.pilkauskiene@vda.lt iki 2021 m. vasario 17 d. (trečiadienio) 10.00 val. Telefonas pasiteiravimui – 8 5 210 5466.

Kokius dokumentus teikia į VDA tarybos išorinio nario vietą kandidatuojantis asmuo?

●    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
●    Gyvenimo aprašymą;
●    Motyvacinį laišką, kuriame kandidatuojantis asmuo pateikia informaciją, liudijančią, kad jis suvokia Akademijos misiją, puoselėja Akademijos vertybes, yra motyvuotas rūpintis Akademijos veiklos kokybe ir turi žinių, patirties ir gebėjimų, reikalingų VDA tarybos nario pareigoms eiti;
●    Prašymą būti kandidatu į VDA tarybos nario vietą (forma pateikiama VDA tarybos rinkimų tvarkos aprašo priede Nr. 3).


Dokumentai
VDA tarybos rinkimų tvarkos aprašas
Ne Akademijos darbuotojo ar studento prašymas būti kandidatu į tarybos narius(aprašo priedas Nr. 3)

Papildoma informacija
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
Vilniaus dailės akademijos statutas
Vilniaus dailės akademijos misija ir vizija
Vilniaus dailės akademijos strategija
Vilniaus dailės akademijos organizacinė struktūra