• Naujienlaiškis
 • 1993 metų vasario 26 dieną  Vilniaus dailės akademija atvėrė galerijos  AKADEMIJA duris. Jos krikštatėvis, pagrindinis  iniciatorius  – VDA rektorius prof. Adomas Butrimas (tuometinis prorektorius mokslui.

  Iš tikrųjų  galerija savo veiklą pradėjo 1991 metais,  pasivadinusi  “Galerija – 91”. 1993 metais galerija  ne tik pakeitė pavadinimą, po kapitalinio  remonto įgijo antrą parodinę salę, bet  administravimas iš studentų  perėjo į   profesionalų  rankas.  Galerijos kolektyvą sudaro  dvi dailėtyrininkės  - Ramutė Rachlevičiūtė, Vaidilutė Brazauskaitė  ir metodininkė Margarita Ignatavičienė.

   “Lietuvos aido” dienraštyje galerijos  „Akademija”  atidarymo proga buvo išspausdintas straipsnelis  “Akademija”, į kurią gali įeiti kiekvienas”.  Iš pat pradžių buvo sumanyta, kad galerijos salės  pirmiausia turi būti atviros  VDA studentams ir  dėstytojams. Profesoriai iškart “nedrįso” greta  studentų rengti parodas, laukė, kol   studentija  atsidžiaugs parodiniu gyvenimu.  Savo veiklą  pradėjusi kaip studentų dailės galerija, vis dėlto  pamažu virto VDA galerija, kurioje parodas rengia ir  šios aukštosios mokyklos profesoriai, ir svečiai – studentai ir profesoriai iš kitų Lietuvos ir užsienio aukštųjų dailės mokyklų.

  Itin aktyvus studentų parodų „stimuliatorius” yra Piešimo katedros vedėjas profesorius  Jonas Kazlauskas, daug idėjų yra prisikaupę Grafikos katedros vedėjo prof. Rimvydo Kepežinsko galvoje.  Abiejų dėstytojų didžiulė tolerancija studentų autentiško braižo paieškoms ir padrąsinimai, raginimai  rengti grupines, individualias parodas bei didžiulė pagarba savo „gimtos” katedros dėstytojams, buvusiai profesūrai -   atvedė į galeriją daug jaunų menininkų ir leido surengti įdomių retrospektyvinių ekspozicijų.

    Galerijos darbo pradžioje buvo tiek daug norinčių rengti parodas, kad  nuo 1993 metų vasaros ekspozicijas teko keisti  ne kas dvi savaites, bet kas savaitę. Atrodė, kad tai laikinas reiškinys, bet  tapo kone tradicija.  Ir šiemet  studentų parodos dažniausiai keičiamos kas savaitę, tik profesorių  ar svarbesnės grupinės parodos veikia dvi savaites. Tačiau 2004 metų pabaigoje ir dalis studentų ėmė atkakliai reikalauti, kad galerijoje būtų rengiama mažiau parodų, atranka būtų griežtesnė – užtat parodų laikas prasitęstų iki dviejų savaičių. Manau, kad iš dalies tai įgyvendinsime. Bet tik iš dalies.   

    „Akademijai”  teko garbingas ir atsakingas  uždavinys organizuoti anksti anapilin išėjusių jaunų menininkų – 2005 metų planuose didžiulė grafiko Martyno Meškausko paroda. Didelė atsakomybė ir maloni pareiga buvo mirusių VDA profesorių, Lietuvos XX amžiaus dailės istorijos klasikų rengtos parodos: Mečislovo Bulakos, Telesforo Kulakausko (abi - 1997), Kaligrafijos ir šrifto paroda, skirta prof. Antano Kučo 90-metų sukakčiai paminėti (1999), Susitikimas su Sauliumi (architektui Sauliui Šarkinui atminti, 1999) Audriaus Puipos (2002) personalinė paroda.

  Galerijoje rengiamos  grupinės ir personalinės ekspozicijos ne tik   atspindi konkrečių žmonių pasiekimus, bet ir atskleidžia bendresnius Akademijoje vykstančius meninius, studijų procesus. Tokios yra  Studentų meno dienų parodos, bakalaurų ir magistrantų darbų gynimai,  ataskaitinės doktorantų ir aspirantų parodos.

  Galerija itin džiaugiasi tęstiniais projektais, kurių dauguma kyla Keramikos katedros dėstytojų, jos vadovo prof. Ryto Jakimavičiaus iniciatyva:  trys Senosios keramikos pėdomis parodos, kuriose eksponuojama Trakų keramikos simpoziumuose sukurti keramikos dirbiniai bei dvi Lietuva – JAV. Glazūros Audra Baltijoje: Panevėžio Keramikos simpoziumo dalyvių parodos. 

   Į parodų organizavimo darbus entuziastingai įsijungė ne tik vilniečiai, bet ir  Dailės akademijos filialai iš kitų miestų. Surengus visą eilę Klaipėdos, Kauno dailės instituto dėstytojų parodų, 2005 metais laukiame telšiškių desanto – Romualdo Inčirausko, Virginijos Degenienės ir Mockaičio personalinių parodų.

   Įsimintinų parodų surengė ir galerijos darbo planus praturtino Tekstilės katedra ir jos nenuilstanti organizatorė doc. Eglė – Ganda  Bogdanienė, bene vienintelė rengusi  temines ekspozicijas įvairiomis progomis. 

  Pastaruoju metu Skulptūros katedra, jos vedėjas prof. Petras Mazūras aktyviai bendradarbiauja su giminingomis užsienio šalių dailės akademijomis. Jau buvo surengta Helsinkio, Rygos  akademinų studentų parodos, nuvažiuota ir mūsų studentų darbai rodyti šios akademijose. 2005 metų pavasarį laukiame skulptorių  mainų parodos su Rygos dailės akademija. Neatsilieka ir grafikai, aktyvus Grafikos katedros organizatorius doc. Kęstutis Vasiliūnas, kuris surengė įspūdingą Braunšveigo dailės akademijos dėstytojų ir studentų  parodą.

    1996 metais Monumentaliosios dailės katedros specialybės studentas Paulius Juška surengė piešinių aktų personalinę parodą, kuri susilaukė didžiulio dėmesio ir atgarsio periodinėje spaudoje. 2004, 2005 menų aspirantas Paulius Juška rengia ataskaitines tapybos ir piešinių parodas. Pirmosios VDA aspirantų baigiamosios parodos 2005 metų pradžioje taip pat vyksta galerijoje „Akademija”.

  Bendradarbiaujama su įvairiomis užsienio šalių ambasadomis. Pernai buvo surengtos dvi parodos, kurias organizavo Goethe`s institutas (Remigijaus Treigio fotografijų paroda „ 21 diena Berlyne“ ir fotografijų paroda „Rytuose: 9 fotografijų istorijos iš Europos“).

         Toli gražu ne iš karto  galerijoje  „Akademija” pakaitomis

  pradėtos  rengti  studentų ir dėstytojų, profesorių parodos.  Pirmieji nepabūgę studentų galerijoje (kaip iš pradžių dažnai ji buvo vadinta)

  „Akademija”  eksponuoti darbus nepabūgo  profesoriai  - vitražistas Kazys Morkūnas ir  keramikas Juozas Adomonis (1993). Smagu, kad prof. Kazimieras Morkūnas savo 75 metų jubiliejui rinkosi būtent VDA galeriją „Akademiją”. Šįmet gi paminėsime garbingą profesoriaus 80-metį, kurio proga galerijoje bus surengta didelė ir atraktyvi paroda.  2004 galerijoje „Akademijoje” buvo surengtos prof. Gedimino Karaliaus, prof. Juozo Galkaus, prof. Alvydo Lukio, doc. Kęstučio Vasiliūno, doc. Mindaugo Skudučio ir kt.  parodos. Didelio žiūrovų pasisekimo susilaukė Eglės Gandos Bogdanienės ir Jolantos Vazalinskienės paroda - akcija „Ženklinimai – 2.“

               Du Dailės akademijos dėstytojai rengia personalines parodas  tik „Akademijos” galerijoje. Tai profesorius Juozas Galkus, rodęs  plakatų, tapybos, heraldikos darbų  ekspozicijas (1995, 1999,  2002, 2004) ir fotomenininkas Andrius Surgailis (2001, 2002, 2004).

  VDA muziejaus direktorė dr. Vaida Ščiglienė ne kartą galerijai talkino ir rengė įdomias parodas. 2005 metais laukiame jos rengiamos Fabijono Šulco parodos, kuri turėtų būti, kaip ir kitos jos organizuotos parodos, paroda – atradimas.

  Įdomias grupines studentų kūrybos parodas surengė:  Tapybos katedros vedėjas Viktoras Liutkus ir prorektorius prof. Arvydas Šaltenis - „Tapybos genetiką“ (skirta A. Gudaičio 100 – gimimo metinių jubiliejui),  Tekstilės katedros docentė „Iš praeities į ateitį“, kurioje atskleidė šiuolaikinį požiūrį į liaudies meno poveikį studentų darbams, Medijos ir fotografijos katedros dėstytojas doc. Andrius Surgailis -  studentų vasaros praktikos darbų parodą ir  Grafikos katedra  „VDA studentų darbų (1945-56) paroda iš Grafikos katedros archyvo“, Monumentaliosios dailės katedra organizavo parodą konkursą, skirtas S. Ušinsko 70 -pedagoginės veiklos metinėms pažymėti. Didžiausio meninės visuomenės susidomėjimo susilaukė banko NORD / LB premijuotų VDA studentų darbų paroda ir Tekstilės katedros organizuota paroda „Trans-paradas“: VDA tekstilininkų mada, kuri įsiliejo ir praturtino tarptautinės konferencijos „Lytis ir popkultūra“ programą.

  Personalines parodas surengė studentai: Vaidas Ramoška (fotografijų, skulptūrų ir piešinių paroda), tekstilininkės Rytė Jukavičiūtė ir Onutė Akstinaitė, Jovita Aukštikalnytė (tapybos „Ir kiti“), grafikė Vanda Padimanskaitė -  pastelių parodą „Barakiniai, arba dvi savaitės bendrabučio“, Domas Rūkas ir Lina Miklaševičiūtė – fotografijų, Laurynas Liberis - grafikos „Miesto peizažai“.

            VDA doktorantas kuravo Kitokio meno parodą, dailėtyrininkės Laura Adomavičiūtė, Aušra Trakšelytė – „Žaidimus spąstuose“.

             Viena svarbiausių 2004 metais surengtų parodų - Audriaus V. Plioplio kūrybos paroda.  Tai unikali asmenybė Lietuvos kultūroje ir ne tik Lietuvos. Gydytojas, mokslininkas ir menininkas. Jau trisdešimt metų greta pagrindinės profesijos, mokslinių darbų jis yra  aktyvus meninio gyvenimo dalyvis. Nors skaitėme apie jį „Išeivijos dailėje“, plačiau su juo Lietuvos meninė ir plačioji visuomenė galėjo susipažinti 2004 metų rudenį „Akademijos“ galerijoje surengtoje parodoje. Jo kūryba parodė, kad jis tikrai ne  „sekmadienio“ dailininkas,  – mėgėjas, skiriantis kūrybai laisvadienius. Audriaus V. Plioplio  kūryba yra neabejotinai profesionali. Šį rudenį jis taipogi dalyvavo Talino grafikos trienalėje, o VDA leidykla išleido jo straipsnių knygą apie M. K. Čiurlionį.  Reikia pripažinti, kad šiandien Lietuvos kultūroje daugiau tokio plataus diapozono  žmonių mes tikrai neturime. Po sėkmingai surengtos parodos ir džiaugdamasis VDA leidyklos išleista knyga, Audrius V. Plioplys VDA muziejui padovanojo du didžiulio formato ir pačius vertingiausius savo kūrinius, kuriuos galerija perdavė į VDA muziejaus fondus.

   

             Šįmet VDA galerija vasario  pabaigoje jau pradės skaičiuoti savo dvidešimt antruosius veiklos  metus. Pasikeitus  Lietuvos situacijai ir meninio gyvenimo pobūdžiui, pakito ir mūsiškės galerijos vaidmuo didelėje įvairių dailės  galerijų apsuptyje. Tačiau galerija tęsia tai, ką pradėjo ir stengiasi būti galerija  „Akademija”, į kurią gali įeiti kiekvienas Vilniaus dailės akademijos studentas ir dėstytojas, profesorius.