Doktorantūra

Priėmimas į Menotyros krypties konkursinės doktorantūros vietą (1 vieta)

Skelbiamas priėmimas į menotyros krypties konkursinės doktorantūros vietą, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ lėšomis.

3 metų finansuojamos doktorantūros studijos.

Projektas (Nr.09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) „Doktorantūros studijų plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų fondų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Tematika
"Modernėjimo reiškiniai ir procesai tarpukario Vilniaus dailėje"

Vadovė
dr. Algė Andriulytė

Tematikos aprašas

Tarpukario Vilniaus dailės procesai ir reiškiniai yra svarbi Lietuvos kultūros dalis, tačiau iki šiol nėra atlikti išsamūs jų tyrimai. Sokojant gilesnio šio išskirtinio kultūrinio ir politinio centro įvertinimo, tampa sudėtinga kalbėti tiek apie Vilniaus miesto ir Vilniaus krašto kultūros istorijos raidą, tiek ir apie visos Lietuvos XX a. dailės procesų dinamiką. Lieka neatskleisti atskirų regionų tarpusavio ryšiai ir jų galimos įtakos šiandienos kultūros laukui. Yra svarbu analizuojant tarpukario Vilniaus dailės istoriją, problemiškai vertinti šio laikotarpio dailės paveldą, sieti jį su Lenkijos ir Lietuvos dailės raida bei su kaimyninių šalių ir Vakarų meninių centrų dailės procesais.

Šiuo tyrimu būtų siekiama kompleksiškai ištirti tarpukario Vilniaus dailės modernėjimo veiksnius ir procesus, analizuoti miesto modernius ir tradicinius dailės reiškinius, taikant šiuolaikiškas teorines, lyginamąsias bei tarpdisciplinines prieigas ir inovatyvius metodus.

Keliami uždaviniai – tirti modernių tarpukario Vilniaus dailininkų bendruomenių formąvimąsi, analizuoti jų kultūrinę ir meninę raišką. Nagrinėti tradicinių kultūros formų pokyčius ir raišką modernėjančioje Vilniaus visuomenėje. Tirti dailės institucijas, jų funkcionavimą vietos, Lenkijos ir Lietuvos bei tarptautiniame kontekste.

Priėmimo datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas rugpjūčio 10-14 d.
Stojimo dokumentai teikiami viename pdf. dokumente atsiunčiant elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems rugpjūčio 24 d., 10 val.
Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas rugpjūčio 24 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas rugpjūčio 25-26 d., 9–12 val.
Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas rugpjūčio 28 d.

Atrankos kriterijai, papildomi balai

Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas, pokalbio įvertinimas, publikacijų ir mokslinių publikacijų įvertinimas.

Konkursinio balo formulė

Konkursinis balas susideda iš mokslinio tyrimo projekto (Mtp), pokalbio (Pk), publikacijų (Mpb) įvertinimų vidurkio.

Ʃ - Konkursinis balas
Ʃ = 0,5Mtp + 0,3Pk + 0,2Mpb

Konkursinio balo sandara

Priėmimo komisija, taikydama dešimtbalę sistemą, įvertina kandidato pateiktą medžiagą: mokslinio tyrimo projektą, publikacijas, ir pokalbio metu išryškėjusį tinkamumą moksliniam darbui, motyvaciją vykdyti pasirinktos mokslinės problemos tyrimus, mokslinio darbo patirtį. Jei kandidatai, surenka vienodą konkursinį balą, teikiant pirmenybę atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal pridedamą lentelę. Bendra taškų suma perskaičiuojama į dešimtbalę sistemą tokiu būdu: didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų. Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10). Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).

Eil. Nr. Mokslo darbo rūšis Darbo apimties vienetas Darbo apimties vieneto vertė taškais
1. Publikacija recenzuojamame mokslo leidinyje vnt. 10
2. Publikacija kultūros ar profesiniame leidinyje vnt. 7

Reikalingi dokumentai (žemiau išvardinti dokumentai teikiami viename pdf. dokumente)

• Prašymas Rektoriaus vardu
• Diplomo ir jo priedėlio kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, su diplomo ir jo priedėlio kopija reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą.
• Dviejų mokslininkų rekomendacijos (humanitarinių mokslų srities) 2020 m.
• Mokslinio tyrimo projektas (apie 40 000 spaudos ženklų)
• Kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas (CV)
• Mokslinių ir kitų publikacijų sąrašas ir mokslinių publikacijų kopijos
• Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
• Stojimo įmokos kvitas

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
SWIFT: HABALT22;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 30 Eur;
būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

Informacija teikiama

el. p. doktorantura@vda.lt