• Naujienlaiškis
 • Lapkričio 23 d., 14.00 val., VDA  parodų salių „Titanikas“ I a. (Maironio g. 3, 01124-Vilnius).

  Dailės krypties meno doktorantė Renata Obcarskė gins meno projektą tema

  „Įkalintas vyriškumas“
  Dailė W100 (P01)

  Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija

  Kūrybinės dalies vadovas:
  Prof. Konstantinas Bogdanas – dailė P01

  Tiriamosios dalies vadovė:
  Doc. dr. Nida Vasiliauskaitė – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija 01H

  Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

  Pirmininkas:
  Doc. dr. Žygimantas Augustinas (Vilniaus dailės akademija, dailė P01)

  Nariai:
  Kristina Inčiūraitė (Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, vizualieji menai P01)
  Anders Kreuger (Antverpeno šiuolaikinio meno muziejaus vyriausiasis kuratorius)
  Prof. dr. Artūras Tereškinas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, 05S)
  Dr. Rūta Vaičiūnienė (Lietuvos teisės institutas, socialiniai mokslai, sociologija, 05S)

  Su meno projektu galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.

  Gynimą lydinti paroda VDA "Titaniko" parodų salėje, I a. (Maironio g. 3, Vilnius) veiks lapkričio 22 - gruodžio 8 d.

  Anotacija

  Meno projektas „Įkalintas vyriškumas“ tyrinėja Lietuvos vyrų kalinių reprezentacijos formas, įvaizdžius bei meninės veiklos įtaką vyriškumo supratimui, raiškai.

  Probleminis atspirties taškas formuojamas klausimais: kokios vyriškumo formos dominuoja kalinių subkultūroje? Kaip meninė veikla paveikia vyriškumo supratimą? Kas nutinka, kai autoritetingi nuteistieji imasi meninės veiklos? Kokie pokyčiai įžvelgiami nuteistųjų, dalyvaujančių meninėse veiklose, gyvenime?

  Meno projektas supažindina su kalinių subkultūros ypatumais, hierarchine kastų sistema, žargonine leksika, nerašytais „įstatymais“, kūno kulto projektavimu, nuteistųjų meninės veiklos pasiekimais Vilniaus ir Kauno įkalinimo įstaigose ir t.t. Tyrimas remiasi empirine medžiaga – pokalbiais su nuteistaisiais, refleksija, stebėjimu ir interpretacija bei teorine baze: sociologijos, vyriškumo ir lyčių studijomis. Darbe panaudoti dienoraščio tipo monologai po apsilankymų įkalinimo įstaigose, derinamas akademinis ir eseistinis stilius.

  Visame projekte sąmoningai atsisakau bet kokios kritikos, moralizavimo, kaltės analizės. Savo dalyvavimu įkalinimo įstaigose nesiekiu smerkti ar, priešingai, reabilituoti pašnekovų. Pasirinkta menininkės-stebėtojos-interpretatorės pozicija.

  Summary

  IMPRISONED MASCULINITY

  The Art project “Imprisoned masculinity” analyses Lithuanian male prisoners’ representational forms, images as well as the influence of artistic activity to the concept and expression of masculinity.

  The problematic starting point is formed by such questions: which forms of masculinity dominate in the prisoners’ subculture? How artistic activity affects the concept of masculinity? What happens when authoritative convicts get involved in artistic activity? What changes can be seen in the lives of convicts who participate in artistic activities?

  This Art project introduces the prisoner subculture’s traits, hierarchical rank system, slang, unwritten “laws”, body cult, the artistic activity achievements of inmates in the Vilnius and Kaunas prison establishments, etc. The research is based on empirical data – conversations with convicts, reflection, observation and interpretation as well as a theoretical base: studies of sociology, masculinity and gender. The work uses diary-like monologues after visits to prison facilities. The text is written in a synthesis of academic and essayistic styles.

  Throughout the whole project I consciously refuse any sorts of critique, moralization, guilt analysis. With my participation in the prison establishments I do not aim to condemn nor to rehabilitate the prisoners. The selected position is one of an artist-observer-interpreter.