Doktorantūra

Rolandas Gustaitis

Disertacijos tema "Paparčių dominikonų vienuolyno architektūros raida ir meno vertybės". Vadovas dr. Mindaugas Paknys

Iliustracijoje – Šv. Dominyko skulptūra iš buvusio Paparčių dominikonų vienuolyno.

Paparčių dominikonų vienuolyną 1649 m. įkūrė LDK iždininkas Stanislovas Beinartas. Vienuolyno kompleksą, be bažnyčios ir vienuolių namo, sudarė ūkiniai pastatai, vandens malūnas, sodas, parkas, trys terasomis išsidėstę tvenkiniai, į kuriuos buvo nutiestas požeminis vandentiekis. 1864 m.  carinei valdžiai uždarius vienuolyną, jo pastatai buvo konfiskuoti, o XIX a. pabaigoje – ir visiškai nugriauti. Vienuolių namo ir bažnyčios altoriniai ir nealtoriniai paveikslai, skulptūros, bažnytinė tekstilė, liturginiai indai buvo išdalinti Vilniaus vyskupijos bažnyčioms. Tyrimo objektas yra rašytiniuose šaltiniuose užfiksuotos, taip pat iki mūsų dienų išlikusios XVII–XIX a. Paparčių dominikonų vienuolyno architektūros ir dailės vertybės bei jų sklaida po vienuolyno uždarymo. Tyrimo tikslas – remiantis rašytiniais ir ikonografiniais šaltiniais, archeologinių tyrimų medžiaga bei išlikusių architektūros ir dailės pavyzdžių analize ištirti Paparčių dominikonų vienuolyno architektūrinį kompleksą su jame buvusiomis meno vertybėmis, tuo pačiu atskleisti vienuolynui priklausiusių meno vertybių judėjimą po jo uždarymo bei sklaidą.