• Naujienlaiškis
 • Projektai

  1995–1998 m. vykdytas vienas pirmųjų kolektyvinių Instituto mokslo projektų „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninės kultūros savitumas“ (LMT, vad. dr. R. Janonienė), 1998 m. – „Vienuolynų kelio“ programa (Europos Taryba, vad. dr. R. Janonienė, dalyv. D. Klajumienė), vėliau išplėtota šviečiamųjų dokumentinių filmų projekte „Senieji Lietuvos vienuolynai“ (2006–2009 m., projektą rėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie LR Prezidento kanceliarijos, LR KSRF, Kultūros paveldo departamentas prie LRKM; vad. dr. D. Klajumienė, dalyv. dr. R. Janonienė, dr. T. Račiūnaitė).

  2001–2003 m. kartu su kitų sričių humanitarais įgyvendintas LVMSF remtas tarpdisciplininis projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasinės kultūros šaltiniai“ (vad. dr. T. Račiūnaitė; dalyv. dr. R. Janonienė, dr. R. Butvilaitė, dr. J. Liškevičienė, dr. D. Klajumienė). Vykdyta LDK kultūros istorijai ir meno sampratai svarbių šaltinių paieška, vertimai, analizė ir komentavimas, parengtos šaltinių publikacijos. Šaltinių pagrindu bandyta rekonstruoti dailės sampratą, visuomenės santykio su vizualiąja kultūra pobūdį. Daugiausia nuveikta nagrinėjant XVII–XVIII a. šaltinius. Pavyzdžiui, vykdyti šv. Juozapato Kuncevičiaus hagiografiniams ir ikonografiniams šaltiniams tirti, intepretuoti ir skelbti skirti projektai (2008 m. ir 2013–2014 m., vad. dr. J. Liškevičienė). Jų pagrindu išleista kolektyvinė monograija Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo atvaizdai: XVII a. šaltinio faksimilė, vertimas ir studija (sud. dr. J. Liškevičienė, 2014).

  Grupė projektų buvo skirta Lietuvos dvarų tyrimams. Projektas „Lietuvos dvarai: istorijos ir kultūros šaltinių tyrimai“ (2006 m. LVMSF inansuotas lituanistinių tyrimų projektas, vad. dr. R. Butvilaitė; dalyv. dr. R. Janonienė) išaugo į daugiatomio leidinio Lietuvos dvarų sodybos: atlasas rengimą ir leidybą (dr. R. Butvilaitė, dr. M. Iršėnas). Instituto darbuotojai vykdė nemažai individualių mokslo projektų, dalyvavo kitų mokslo institucijų inicijuotoje projektinėje veikloje.

  Dailėtyros instituto vykdyta projektinė veikla 2014 metais.

  Renginiai

  Institutas kasmet rengia bent vieną mokslinę konferenciją. Paminėtina viena ankstyvųjų tarptautinių konferencijų „Barokas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (1997), pirmoji Instituto tarpdisciplininė konferencija „Tipas ir individas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (2001), vėlesnės konferencijos: „Vaizdas ir pasakojimas“ (2002), „Laurynas Gucevičius ir jo epocha“ (2003),„Istorinė tikrovė ir iliuzija“ (2003),„Pirmavaizdis ir kartotė“ (2004), „Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje“ (2005), „Stasio Ušinsko ir Liudviko Strolio 100-osioms gimimo metinėms“ (2005), „Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje ir jos kontekstuose“ (2006), „Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrimai“ (2007), „Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė“ (2008), „Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai“ (2009), „Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai“ (2010), „Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai“ (2011), „Kultiniai atvaizdai Lietuvos Dždžiojoje Kunigaištystėje: importas ir sklaida“ (2012), „Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas“ (2013), kartu su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais, Vilniaus universitetu ir Lietuvos istorijos institutu surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuva – Italija: Šimtmečių ryšiai“ (2014), „Pasaulietinių pastatų sienų tapyba: aktualios restauravimo teorijos, metodikos ir problemos“, kartu su VDA Paminklotvarkos katedra (2015), „Kūnas: ne laiku ir be vietos“ (2015), „(At)koduota istorija architektūroje“ (2016), „Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje“ (2017), „Menas valstybėje – valstybė mene“ (2018), „Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos ir teorijos aspektai“ (2019), „Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai 1919–1939 metais“ (2019).