• Naujienlaiškis
 • Biblioteka

  Radzimiński, Andrzej, 1958- / Kościół w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach 1243-1525 : organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo - wierni / Andrzej Radzimiński ; Muzeum Zamkowe w Malborku. : Malbork : Muzeum Zamkowe, 2006.
  Czaja, Roman, 1960- / Miasta pruskie a zakon krzyżacki : studia nad stosunkami między miadzy miastem a władzą terytorialną w późnym średniowieczu / Roman Czaja. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999.
  Tylicki, Jacek, 1962- / Bartłomiej Strobel : malarz epoki wojny trzydziestoletniej / Jacek Tylicki. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000.
  / Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit / herausgegeben von Roman Czaja und Carsten Jahnke ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. : Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2009.
  Oliński, Piotr, 1965- / Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych : (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo) / Piotr Oliński. : Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.
  Żelazny, Mirosław, 1954- / Źródłowy sens pojęcia estetyka : rozprawy z historii estetyki niemieckiej / Mirosław Żelazny. : Toruń : Wydawnictwo UMK, 1994.
  Kukawka, Stanisław / Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim / Stanisław Kukawka. : Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.
  Chudziakowa, Jadwiga, 1935- / The romanesque churches of Mogilno Trzemeszno and Strzelno / Jadwiga Chudziakowa ; Nicolas Copernicus University, Institute of Archaeology and Etnology. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.
  Wrzesiński, Wojciech, 1934- / Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem : studia i szkice z dziejów XX wieku / Wojciech Wrzesiński. : Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
  / Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku : spoleczeństwo, gospodarka, polityka / zbior studiów pod red. M. Wojciechowskiego, R. Schattkowsky'ego. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996.
  / Szkice prahistoryczne : źródła, metody, interpretacje / [pod red. nauk. Stanisława Kukawki] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999.
  / Szkice z dziejów piśmiennictwa pomorskiego XVI-XIX wieku / Uniwersytet Mikołaja Kopernika; pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999.
  Ziemlewska, Anna, 1974- / Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621) / Anna Ziemlewska. : Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008.
  / Wojny północne w XVI-XVIII wieku : w czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem / redakcja Bogusław Dybaś ; współpraca Anna Ziemlewska ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. : Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2007.
  Szczepkowska-Naliwajek, Kinga. / Dzieje badań nad dawnym rzemiosłem artystycznym w Polsce, 1800-1939 / Kinga Szczepkowska-Naliwajek. : Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
  Jeziorski, Paweł Artur. / Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych / Paweł A. Jeziorski. : Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009.
  Szulta, Wojciech. / Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu / Wojciech Szulta. : Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2008.
  Künstler-Langner, Danuta, 1959- / Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku / Danuta Künstler-Langner. : Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996.
  / History of art history in Central, Eastern and South-Eastern Europe : jubilee international conference celebrating the 200th anniversary of the first lecture on the history of art at Vilna/Vilnius University (15 September 1810), The Centre of Contemporary Art, Toruń, September 14-16, 2010 / Society of Modern Art in Toruń & Department of History of Modern Art, Faculty of Fine Art, Nicolaus Copernicus University in Toruń ; edited by Jerzy Malinowski. : Toruń : Society of Modern Art : Tako Publishing House, 2012.
  / Czterechsetlecie zawarcia Unii Brzeskiej 1596-1996 : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996 r. / Kuria Diecezjalna w Toruniu ... [et al.] ; pod redakcją Stanisława Alexandrowicza i Tomasza Kempy. : Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1998.
  / Towarzystwo Naukowe w Toruniu w latach 1976-2000 : (materiały) : [jubileusz 125-lecia Towarzystwa Naukowego w Torunia 1875 - 2000] / na podstawie corocznych sprawozdań Zarządu opracował Jerzy Serczyk ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. : Toruń : TNT, 2002.
  / Die Rolle der Ritterorden in der christianisierung und kolonisierung des Ostseegebietes / herausgegeben von Zenon Hubert Nowak. : Toruń : UMK, 1983.
  / Snuć nić jak opowieśċ = Spinning a tread into a story textiles in world cultures : tkaniny w kulturach świata / redakcja Anna Nadolska-Styczyńska ; współpraca Dorota Kamińska-Jones, Małgorzata Baka-Theis. : Toruń : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.