• Naujienlaiškis
 • Skelbiamas papildomas priėmimas į VDA "Kultūros vadybos ir kultūros politikos" magistrantūros (mokamas) studijas, Kultūros vadybos ir kultūros politikos UNESCO katedroje.

  Prašymų priimti studijuoti teikimas vyksta nuo liepos 19 d. iki rugpjūčio 19 d., užpildant elektroninę Stojančiojo į magistrantūros studijas anketą

  Apie stojamųjų egzaminų tvarką ir datas stojantieji bus informuoti asmeniškai. Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis: mag.stojamieji@vda.lt

  Stojamasis pokalbis vyks  rugpjūčio 21 d. nuo 10 val. 310 kab. Maironio g.3.

  Kviečiami studijuoti dirbantys kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuose: kultūros organizacijose, menų inkubatoriuose, dirbantys laisvai samdomais profesionalais, savivaldybėse, dirbantys kitose kultūrinio profilio įmonėse, o taip pat besidomintys kultūros valdymo ir kultūros politikos aktualijomis.

  Reikalingi dokumentai:


  -       užpildyta stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa;

  -       paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės skenuota kopija;

  -       stojamosios studijų įmokos (15 Eur) skenuota kvito arba pavedimo kopija;

  -       pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (nereikia, jeigu bakalauro studijos baigtos VDA 2008 m. ar vėliau);

  -       antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos);

  -       dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, skenuota kopija.

  Stojančiojo dokumentų gavimas patvirtinamas elektroniniu būdu, stojančiajam atsiunčiant suteiktą registracijos numerį.

   


  Magistro diplomų įteikimas 2018-06-29

  UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros vedėja Jūratė Černevičiūtė Lie­tu­vos eko­no­mi­kos ata­šė su­va­žia­vi­me pristatė Kul­tū­ros ir kū­ry­bi­nių indust­ri­jų veiks­nių ty­ri­mą

  Gegužės mėn. Aly­tu­je vy­ko me­ti­nis už­sie­nio ša­ly­se re­zi­duo­jan­čių Lie­tu­vos eko­no­mi­kos ata­šė su­va­žia­vi­mas, kurio te­ma – kū­ry­bi­nės in­dust­ri­jos. Susitikime pri­sta­ty­ta Aly­taus eko­no­mi­ka, kal­bė­ta apie kū­ry­bi­nių in­dust­ri­jų reikš­mę ir po­ten­cia­lą, ap­tar­ti eks­por­to ska­ti­ni­mo in­stru­men­tai, o sve­čiai su val­džios at­sto­vais, ver­sli­nin­kais da­li­jo­si sa­vo įžval­go­mis apie Dzū­ki­jos sos­ti­nę. Įvar­dy­tos sri­tys, ku­rio­se mies­tui dar rei­kia pa­si­temp­ti, ir pa­mi­nė­tos dar ne­iš­nau­do­tos ga­li­my­bės, lei­sian­čios dar la­biau su­kles­tė­ti ir at­ras­ti sa­vo ta­pa­tu­mą.
  Suvažiavime prof. J. Černevičiūtė pristatė Kul­tū­ros ir kū­ry­bi­nių indust­ri­jų veiks­nių ty­ri­mą. Išsamiau apie pristatymą skaitykite čia.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros dėstytoja Rėda Brandišauskienė tapo aplinkos viceministre

  Sveikiname UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros dėstytoją Rėdą Brandišauskienę tapus aplinkos viceministre! Visa UNESCO katedra Jums siunčia didžiausius sveikinimus!
  Rėda Brandišauskienė – 34 metų advokatė, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus dailės akademijos lektorė, aktyvi visuomeninių organizacijų ir asociacijų narė. Tapusi viceministre, ji kuruos statybos ir būsto bei teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros sritis.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Socialinio projekto "Pradėk nuo savęs" svečiai lankėsi UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje

  Gruodžio 12 d. UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros studentai dalyvavo susitikime su socialinio projekto "Pradėk nuo savęs" svečiais. Projektas siekia užmegzti tęstinį dialogą su būsimais kūrėjais ir kultūros srities profesionalais. Susitikimo tema - autorinės ir gretutinės teisės, legalus kūrinių įsigyjimas ir naudojimas. Projekto svečiai pristatė LATGA, AGATA veiklas, muzikos projektų vadybininkas L. Lučiūnas pasakojo apie vadybinio darbo iššūkius.

  Dėkojame organizatoriams už apsilankymą!

  Už nuotraukas dėkojame Vilmai Dzienaitei.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Išorės ekspertų tarptautinės vertinimo komisijos vizitas

  Šių metų gruodžio 7 dieną VDA UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros vykdomas studijų programas vertins SKVC (Studijų kokybės vertinimo centro) sudaryta išorės ekspertų tarptautinė vertinimo komisija. Vizito metu bus vertinama Kultūros vadybos ir kultūros politikos pirmosios studijų pakopos (Bakalaurų) studijų programa ir Kultūros vadybos ir kultūros politikos antrosios studijų pakopos (Magistrų) studijų programa.

  Visų suinteresuotųjų dėmesiu pateikiame darbotvarkę.

  Studijų kokybės vertinimo centro suformuota Tarptautinės ekspertų grupės sudėtis Kultūros vadybos krypties studijų programų vertinimui:

  1. John Cusack (grupės vadovas), Airijos sertifikuotų viešų buhalterių instituto (Institute of Certified Public Accountants in Ireland) tarybos narys (Airija);

  2. Prof. Dr. Karolina Prykowska-Michalak, Lodzės universiteto (Uniwersytet Łódzki) Šiuolaikinės kultūros instituto Dramos ir teatro katedros profesorė (Lenkija);

  3. Mireia Cirera Hidalgo, Katalonijos atvirojo universiteto (Universitat Oberta de Catalunya) Kultūros vadybos ir Renginių vadybos studijų programų lektorė, Edukacijos, audiovizualikos ir kultūros vykdomosios agentūros Briuselyje (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) ekspertė, (Ispanija);

  4. Giedrė Kabašinskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Tarptautinių ryšių skyriaus projektų ir programų koordinatorė, vadovė (Lietuva);

  5. Ugnė Jakubauskaitė, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto studijų programos Ekonomika ir politika studentė (Lietuva).

  Grupės darbą koordinuos Studijų kokybės vertinimo centro projekto veiklų vykdytoja Rasa Paurytė.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kviečiame į socialinio projekto "Pradėk Nuo Savęs" paskaitą UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje

  Projekto tikslas - užmegzti tęstinį dialogą su būsimais kūrėjais. Jiems bus skirtas gruodžio mėnesį dešimtyje Vilniaus mokymo įstaigų rengiami seminarai intelektinės nuosavybės teisių klausimais. Seminarus ves Lietuvos muzikos verslo asociacijos atstovai – patyrę muzikos vadybininkai, juose dalyvaus žymūs muzikantai, kino industrijos profesionalai bei teisininkai - asociacijų LATGA, AGATA, AVAKA bei INAC atstovai. Jų metu bus pristatomas specialiai sukurtas animacinis filmas, vaizdžiai pristatantis nelegalaus intelektinės nuosavybės naudojimo problematiką. Taip pat studentams ir moksleiviams bus dalinami informaciniai bukletai, pateikiantys informaciją apie legalius autorių ir gretutinių teisių naudojimo būdus bei atskleidžiantys neigiamas nelegalaus jų naudojimo pasekmes.


  Kas? Socialinio projekto "Pradėk Nuos Savęs" paskaita.
  Kur? 310 aud. (III aukštas).
  Kada? gruodžio 12 d., 11 val.

  Svečiai:
  - Lauras Lučiūnas (prodiuseris, vadybininkas)
  - Gabrielė Naprušienė (teisininkė, LATGA atstovė)
  - Martyna Gudaitė (AGATA atstovė)

  Dalyvavimas nemokamas!

  Daugiau informacijos galite rasti čia.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vilniaus dailės akademijos dėstytoja skaitė pranešimą konferencijoje „Pažangi architektūros paveldo apsauga – misija (ne)įmanoma?“

  Lapkričio 22-23 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vyko Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Kultūros ministerijos organizuota konferencija „Pažangi architektūros paveldo apsauga – misija (ne) įmanoma?“, susilaukusi didelio visuomenės susidomėjimo. Renginio metu buvo identifikuotos Lietuvos paveldosaugos sistemos problemos, diskutuota dėl valstybei opiausių probleminių klausimų, kurie vis dar užkerta kelią pažangiai architektūros paveldo apsaugai.
  Tarp konferencijos kalbėtojų - Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros lektorė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos sąjungos instituto lektorė, Užupio bendruomenės administratorė (vadovė), advokatė, Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės priežiūros komisijos narė, Užupio meno inkubatoriaus Tarybos narė Rėda Brandišauskienė konferencijoje skaitė pranešimą "Visuomeninė paveldosauga ir žmogaus teisės".
  Daugiau informacijos galite rasti čia.

  Informacija ir nuotrauka priklauso - Lietuvos Respublikos Valstybinei Kultūros Paveldo Komisijai

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje įvyko jau antrasis  paskaitų ciklo „VDA UNESCO svečiai“ susitikimas

  Lapkričio 24 d. UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros studentus aplankė AGATA direktorės pavaduotoja Martyna Gudaitė-Gulbinienė ir susitikimo metu pristatė AGATA veiklą bei atsakė į studentams kylančius klausimus. Šis vizitas - tęstinis paskaitų ciklo „VDA UNESCO svečiai“ susitikimas. Pirmaisiais mūsų svečiais tapo ir prieš savaitę  LATGA veiklą pristatė  Gabrielė Naprušienė, LATGA vizualiųjų menų poskyrio vadovė.

  Sekite informaciją apie artėjančius susitikimus!