Dizaino vadybos magistrantūra – meno (dizaino) bei socialinių mokslų (vadybos) tarpkryptinė studijų programa. Jos paskirtis yra ugdyti kūrybinio verslumo (antreprenerystės) įgūdžius, išplėsti universitetines dizaino ir kitų taikomosios dailės specializacijų (tekstilės, keramikos, kostiumo dizaino ir kt.) studijas baigusių bakalaurų kompetencijas vadybos kryptimi, o universitetines vadybos studijas baigusiems bakalaurams suteikti kūrybiniame versle reikalingų žinių ir gebėjimų. 

Dizaino vadybos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos vadybinio profilio dizainerius, užtikrinant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vienovę, vykdant mokslinius tiriamuosius darbus, empirinius tyrimus, praktiškai įgyvendinant mokslines koncepcijas ir teorijas. Sėkmingai baigusiems studijų programą suteikiamas vadybos magistro laipsnis. Programos absolventai galės dirbti marketingo bei dizaino paslaugų firmose, reklamos agentūrose, naujo produkto kūrimo grupėse, stambiose ir smulkiose Lietuvos pramonės įmonėse ir bendrovėse, dizaino paslaugų įmonėse, mokymo įstaigose, plėtoti mokslinius tyrimus dizaino srityje, tęsti studijas trečioje studijų pakopoje. Programa įgyvendinama Vilniaus dailės akademijos UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros, veiklą vykdančios UNESCO UNITWIN programos rėmuose.

Į magistrantūros dizaino vadybos studijas priimami asmenys, baigę pirmosios aukštojo universitetinio mokslo studijų pakopos dailės, architektūros, dizaino ir vadybos programas. Išimtinais atvejais gali būti priimti kitų specialybių bakalaurai, turintys praktinės patirties dizaino vadybos srityje bei asmenys, įgiję artimos studijų srities aukštojo neuniversitetinio mokslo taikomojo bakalauro laipsnį. 

Stojant į dizaino vadybos studijų programą, konkursinis balas formuojamas susumavus: 

• stojamojo pokalbio įvertinimo sandaugą iš svertinio koeficiento 0,5. Stojamąjį pokalbį apima dizaino aktualijų analizė, profesijos pasirinkimo motyvai, profesinės patirties ir lūkesčių studijų programoje formulavimas; 
• pagrindinių studijų programos 4 studijų metų pažymių vidurkio sandaugą iš svertinio koeficiento 0,2; 
• bakalauro studijų užsienio kalbos įvertinimo sandaugą iš svertinio koeficiento 0,15. Bakalauro 4 studijų metų pagrindinės užsienio kalbos pažymių vidurkis; 
• bakalauro studijų baigiamojo darbo įvertinimo sandaugą iš svertinio koeficiento 0,15. 


KΣ=0,5Ep + 0,2Dv +0,15Puž + 0,15Bd

Programos kodas

621N20017

Kvalifikacinis laipsnis

Vadybos magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

Priėmimo reikalavimai

Universitetinis dailės ir/arba dizaino išsilavinimas

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Dizaino vadybos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos dizaino vadybininkus, užtikrinant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vienovę, vykdant mokslinius tiriamuosius darbus, empirinius tyrimus, praktiškai įgyvendinant mokslines koncepcijas ir teorijas.

Studijų programos anotacija

Dizaino vadybos magistrantūra – plečiamoji meno (dizaino) bei socialinių mokslų (vadybos) tarpkryptinė studijų programa, kurios paskirtis yra išplėsti universitetines dizaino ir kitų taikomosios dailės specializacijų (tekstilės, keramikos, kostiumo dizaino) studijas baigusių bakalaurų kompetencijas vadybos ir antreprenerystės kryptimis. 
Dizaino vadybos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos dizaino vadybininkus, užtikrinant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vienovę, vykdant mokslinius tiriamuosius darbus, empirinius tyrimus, praktiškai įgyvendinant mokslines koncepcijas ir teorijas. 
Dizaino žinių ir praktikos derinimas su vadybos žiniomis leis kūrybingai išnaudoti dviejų disciplinų teikiamas galimybes, išmokti racionaliai organizuoti produkto gamybos ir verslo procesus. 
Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios aukštojo universitetinio mokslo studijų pakopos menų krypties programas, sėkmingai išlaikę stojamuosius egzaminus. Stojamąjį balą sudaro stojamojo pokalbio pažymys, užsienio kalbos stojamojo egzamino pažymys, bakalauro studijų programos 4 studijų metų svertinis pažymių vidurkis (be baigiamojo darbo), bakalauro studijų baigiamojo darbo (baigiamojo egzamino (-ų)) pažymys. 
Sėkmingai baigusiems studijų programą suteikiamas vadybos magistro laipsnis. 

Profesinės karjeros galimybės

Studijų programos absolventai galės dirbti marketingo bei dizaino paslaugų firmose, reklamos agentūrose, naujo produkto kūrimo grupėse, stambiose ir smulkiose Lietuvos pramonės įmonėse ir bendrovėse, dizaino paslaugų įmonėse, mokymo įstaigose, plėtoti mokslinius tyrimus dizaino srityje.

   

Išsamiau