Programos kodas

 621W91001

Kvalifikacinis laipsnis

Meno studijų magistras; Restauratorius

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

Priėmimo reikalavimai

Pretendentai turi būti įgyję atitinkamos srities dailės kūrinių ar interjero, architektūros restauravimo, paveldosaugos pamatines žinias, įgūdžius, studijavę restauravimo specializaciją atitinkamoje bakalauro studijų programoje.

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Parengti kultūros paveldo objektų / vertybių išsaugojimo darbų specialistą restauratorių, gebantį analizuoti, vertinti objektą/ vertybę, parinkti tinkamus išsaugojimo darbų metodus, juos taikyti praktiniuose darbuose, konservuojant-restauruojant paveldo vertybę ar parengiant praktinį objekto išsaugojimo ir gaivinimo projektą, atsižvelgiant į veikiančius Lietuvoje paveldosaugos teisės aktus bei paveldotvarkos nuostatas bei metodus.

Studijų programos anotacija

Programa susideda iš 5 šakų-paveldo restauravimo specializacijų: molbertinės tapybos, sieninės tapybos, skulptūros, interjero ir architektūros. 
Tikslas suteikti papildomas žinias apie paveldosaugos ir paveldotvarkos metodus, jų įvairovę bei praktinį taikymą. Žinoti Lietuvos bei tarptautinius dokumentus skirtus paveldosaugai-paveldotvarkai. 
Pagal šią programą studentas įgyja gebėjimus: nustatyti paveldo vertybės / objekto būklę, jos nykimo priežastis, sudaryti tyrimų programą, būnant jos vykdytoju ar telkiant kitų sričių tyrėjus; parengti dailės vertybės konservavimo-restauravimo darbų programos projektą, dalyvauti jos realizavime, atliekiant konkrečius praktinius darbus pagal aprobuotą programą arba parengiant paveldo interjero ar architektūros objekto restauravimo-atkūrimo projektinius pasiūlymus; pastariesiems siūlymams pritarus -parengti interjero ar architektūros objekto konkretų restauravimo projektą, pagal pagrįstus tyrimų duomenis. Gebėjimas dalyvauti komandiniame darbe- tyrimų procese, o taip pat tvarkybos darbuose bendradarbiaujant su kitais paveldotvarkos specialistais -tyrėjais bei rerstauratoriais ir paveldosaugininkais. Baigęs šią programą, magistras siejamas su valstybine restauratoirių atestacija.

Architektūros restauravimo magistras gali atlikti architektūros objekto pirminį istorinį-meninį tyrimą, būklės analizę. Savarankiškai parengia konkretaus architektūros objekto restauravimo programą bei projektą, rengia tinkamiausius projekto įgyvendinimo restauravimo metodus.


Interjero restauravimo magistras gali atlikti interjero pirminį istorinį-meninį tyrimą, būklės analizę, savarankiškai parengia konkretaus interjero restauravimo programą bei projektą, rengia tinkamiausius projekto įgyvendinimo ­ restauravimo metodus.


Molbertinės tapybos restauravimo magistras yra susipažinęs su sudėtingais konservavimo ir restauravimo darbų metodais, t. y. tapybos ant įvairių pagrindų restauravimu, ištrupėjusios tapybos rekonstrukcija, paveikslų ant lentų skydo, metalo ir kitų medžiagų pagrindo restauravimu, darbų dokumentavimu.


Sieninės tapybos restauravimo magistras geba konservuoti ir restauruoti vidutinio sudėtingumo sienų tapybos objektus, sudaryti restauravimo darbų ataskaitinę dokumentaciją, atlikti konservavimo, restauravimo ar atkūrimo darbus, išmano Europoje taikomas metodines kryptis, moka parengti objektų tvarkymo darbų programas.


Skulptūros restauravimo magistras yra susipažinęs su šiuolaikiniais skulptūros restauravimo metodais, geba įvertinti skulptūros fizinę būklę, atlikti tiriamuosius darbus, pagrindines konservavimo ir restauravimo procedūras, dokumentuoti darbo procesus, gali savarankiškai restauruoti vidutinio sudėtingumo skulptūrinius objektus.

Profesinės karjeros galimybės

Dailės, architektūros ir interjero restauravimo programos absolventas gali dirbti paveldosaugos sistemos valstybinėse įstaigose, muziejuose, privačiose ir valstybinėse restauravimo institucijose, paveldo tyrimo centruose, užsiimti privačia restauravimo praktika.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. dr. Jonas Rimantas Glemža
Aukštųjų studijų fakultetas, Paminklotvarkos katedra

Išsamiau |  Architektūros restauravimas

Išsamiau | Interjero restauravimas

Išsamiau | Molbertinės tapybos restauravimas

Išsamiau | Sieninės tapybos restauravimas

Išsamiau | Skulptūros restauravimas