Programos kodas

612W10009

Kvalifikacinis laipsnis

Dailės bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Priėmimo reikalavimai

 Į bakalauro studijas priimami asmenys, įgyję vidurinį išsilavinimą, turintys piešimo, tapybos ir kompozicijos pagrindų praktinių įgūdžių

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Studijų programa skirta rengti individualaus meninio stiliaus tekstilės dailininką, turintį žinių apie tekstilės ir kitų dailės šakų pagrindus, medžiagas ir technologijas, gebantį inicijuoti, organizuoti ir valdyti meno projektus, dirbti komandoje; analizuoti, interpretuoti meninės tekstilės procesus, jų vietą kultūros kontekste bei juos įtakoti, savarankiškai kurti, projektuoti ir įgyvendinti kūrybines idėjas, kritiškai mąstyti, reflektuoti ir reprezentuoti savo kūrybinę veiklą, suvokti esmines kultūros raidos ypatybes.

Studijų programos anotacija

Studijų programa skirta rengti tekstilės dailininką, turintį žinių apie specifinius tekstilės ir kitų dailės krypties šakų pagrindus, medžiagas ir technologijas, esmines kultūros raidos istorines ypatybes; gebantį inicijuoti, organizuoti ir valdyti meno projektus; analizuoti ir interpretuoti, vertinti ir įtakoti savo specialybės procesus, jų vietą bendrame kultūros kontekste, dirbti individualiai ir komandoje, savarankiškai kurti, projektuoti ir įgyvendinti kūrybines idėjas, taikant įvairius meninės raiškos būdus bei technologijas. Stojantysis į Tekstilės programą turi vykdyti priėmimo į VDA konkursines sąlygas. Programoje dėstomi studijų pagrindų dalykai, kurie sudaryti tarpdisciplininiu metodu, derinant minties ir idėjų vystymą su technologijų bei meninių priemonių įsisavinimu, vizualios raiškos priemonių pagrindai ir bendrieji universitetinių studijų dalykai. Taikomi interaktyvūs studijų metodai, formuojami kritinio mąstymo ir reflektavimo, reprezentavimo įgūdžiai, sudarytos galimybės išbandyti kolektyvinio darbo specifiką, įgyti parodų rengimo ir kūrybos pristatymo patirties, praplėsti žinias ir patobulinti įgūdžius vizituojančių lektorių teoriniuose ir praktiniuose seminaruose. Absolventai gali vykdyti individualią kūrybinę veiklą, dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose meno projektuose, kurti užsakymus viešoms ir privačioms erdvėms, dirbti dailininkais tekstilės įmonėse ir dailės galerijose, vaikų ir jaunimo dailės studijose, sveikatinimo įstaigose, tęsti studijas magistrantūroje.

Profesinės karjeros galimybės

Tekstilės bakalauro studijų programos absolventas gali dirbti įvairiose tekstilės meno ir tekstilės dizaino srityse, tekstilės pramonės įmonėse, muziejuose, konsultuoti meno ir dizaino galerijose. Dailininkas gali organizuoti privatų meno verslą, dirbti individualų kūrybinį darbą.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Laura Pavilonytė-Ežerskienė
Vilniaus fakultetas, Tekstilės katedra

Išsamiau