Programos kodas

 612W10003

Kvalifikacinis laipsnis

Dailės bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Priėmimo reikalavimai

Vidurinis išsilavinimas.
Specialieji reikalavimai stojantiesiems: Atskleisti bendrąjį meninį pasiruošimą, spalvinį ir toninį jautrumą, stilistinį, komponavimo supratimą, gebėjimą eskizuoti, komponuoti pateiktoje erdvinėje situacijoje, nuotaikoje.

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Monumentaliosios dailės studijų programos tikslas -  parengti menininką, dirbsiantį vitražo, sieninės tapybos,  mozaikos, molbertinės tapybos, tarpdisciplininio meno srityse, akcentuojantį savo kūrybinės raiškos išskirtinumą ir įsiliejantį į šiuolaikinio meno areną.

Studijų programos anotacija

Monumentaliosios dailės programa ugdo individualaus meninio stiliaus ir pasaulėžiūros pagrindus įgijusį menininką, gebantį dirbti savarankiškai ar kūrybiniame kolektyve su architektais, restauratoriais, kuratoriais, užsakovais, galeristais.
Programa parengia studentus dirbti šiuolaikinio meno erdvėje, galinčius pagrįsti savo idėjas ir jų perteikimo būdus tiek specialistams, tiek plačiąjai visuomenei, valdančius freskos, sieninės tapybos, mozaikos, vitražo technikas, turinčius gerus piešimo bei tapybos įgūdžius.

Profesinės karjeros galimybės

Programos absolventai gebės naudotis klasikinėmis ir šiuolaikinėmis sieninės tapybos, vitražo, molbertinės tapybos technikomis kurdami tiek šiuolaikinės architektūros erdvėse, tiek paveldo objektuose, užsimti  individualia menine kūrybine veikla,  dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse parodose, projektuose (vitražo, mozaikos, tapybos, piešinio ir kt), tęsti studijas antroje studijų pakopoje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Ieva Skauronė
Vilniaus fakultetas, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedra

Išsamiau | Freska-mozaika

Išsamiau | Vitražas