Programos kodas

612W10002

Kvalifikacinis laipsnis

Dailės bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Priėmimo reikalavimai

Vidurinį išsilavinimas, piešimo įgūdžiai, elementarus kompozicijos suvokimas ir grafikos, kaip dailės srities, samprata

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Šios studijų programos tikslas – ugdyti profesionalų grafiką menininką gebantį vertinti nacionalinius ir pasaulinius meno procesus bei aktyviai ir savitai juose dalyvauti. Ugdyti kūrėją savarankiškai sprendžiantį menines problemas, analitiškai mąstantį ir reflektuojantį. Įgyti tiriamojo darbo pagrindų kurie leis absolventui sąmoningai formuoti savo kūrybinių ieškojimų lauką, jausti ir suvokti įvairius kontekstus, tikslingai derinti ir naudoti tiek tradicines tiek šiuolaikines grafikos technologijas asmeninėje kūryboje bei profesinėje veikloje. Pasirengti antrosios pakopos studijoms magistrantūroje.

Studijų programos anotacija

Grafikos bakalauro studijų metu studentai išsamiai susipažįsta su tradicinėmis grafikos technologijomis: plokščiąja spauda (litografija), iškiliąja spauda (medžio, lino raižinys), giliaspaude (ofortas), trafaretine spauda (šilkografija) ir naujomis: skaitmenine spauda, fotopolimerine graviūra, ofsetine litografija. Paraleliai studijuoja tipografikos bei kaligrafijos pagrindus, leidinio projektavimo principus, iliustraciją, kompleksinį knygos dizainą, knygrišystę, knygą-ojektą. Per pirmus 4 semestrus kaupiamos bazinės technologinės žinios ir ugdomi specilieji ir bendrieji gebėjimai. Po 4 semestrų studentai renkasi tolesnę, labiau specializuotą studijų kryptį: estampą arba knygos meną. 5 – 8 semestrai skirti individualios raiškos paieškoms, vyksta intensyvus kūrybinis darbas, formuojasi asmenybė. 
Grafikos studijų programa formuojama taip, kad patirtis besimokantiesiems būtų asmeniškai prasminga ir ši prasmė juos motyvuotų tobulėti. Todėl studentai ugdomi būti aktyviais studijų programos kūrėjais ir dalyviais. Visų studijų metu greta privalomų specialybinių dalykų studentai rinkasi papildomus, kiekvienam aktualius, dailės krypties ir bendrauniversitetinius dalykus, skatinami vykti studijuoti ir tobulintis kitose aukštosiose Europos meno mokyklose ir universitetuose pagal Erasmus ir Nord Plus programas, o grįžę dalintis patirtimi su bendramoksliais ir dėstytojais. 
Studijų programą sudaro: bendrieji privalomieji universitetiniai studijų dalykai (dailės istorija ir teorija, filosofija ir kt.), studijų krypties privalomieji (vizualinė raiška, estampas, knygos manas, grafikos projektai ir kt.) bei pasirenkamieji teoriniai ir studijų krypties dalykai. Skatinamas papildomas specializacijos dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas formaliuoju (pasirenkant meno krypties ar kitų krypčių studijų dalykus) ir neformaliuoju būdu (profesinė praktika, tobulinimosi kursai, parodinė, projektinė, konkursinė veikla). Dėsto pedagogai – pripažinti, aktyviai kuriantys menininkai, žinomi Lietuvoje ir už jos ribų. Studijų procese dalyvauja praktikai: knygų leidėjai, galerininkai, įmonių vadovai. Ryšiai su absolventais leidžia efektyviai tobulinti studijų programos turinį, formuoti socialiai aktyvius būsimus meno rinkos dalyvius. Įgyvendindami kursinius ir kūrybinius projektus studentai naudojasi grafikos ir dizaino laboratorijomis, akademijos ekspozicinėmis erdvėmis, viešaisiais ryšiais.

Profesinės karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti iliustruotojais, knygos menininkais leidyklose, dizaino, spaudos ir reklamos agentūrose kaip kūrybiniai darbuotojai, meniniai redaktoriai ir atlikėjai, dalyvauti ir organizuoti įvairius meninius projektus, kuruoti parodas, steigti privatų meno verslą, užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse meno parodose ir konkursuose. Tęsti mokslinę ir kūrybinę veiklą studijuodami meno magistrantūroje, o baigę specialų pedagogikos kursą gali dirbti dailės ir technologijų mokytojais mokyklose ir privačiose švietimo įstaigose.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Marija Marcelionytė-Paliukė
Vilniaus fakultetas, Grafikos katedra

Išsamiau