Programos kodas

612U90001

Kvalifikacinis laipsnis

Menotyros bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Priėmimo reikalavimai

Vidurinis išsilavinimas

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Dailėtyros bakalauro studijų programa siekia ugdyti plačios erudicijos dailėtyrininkus, kurie įgytas dailėtyros ir architektūrologijos žinias kvalifikuotai ir kūrybiškai taiko spręsdami šiuolaikinei visuomenei aktualias problemas, moka savarankiškai atlikti tyrimą, interpretuoti meno kūrinius taikydami pagrindines dailėtyros teorijas bei metodus, rašyti akademinius ir kritikos tekstus, vertinti šiuolaikinio meno procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekste.

Studijų programos anotacija

Dailėtyros bakalauro studijų programa siekia ugdyti plačios erudicijos dailėtyrininkus, kurie įgytas dailėtyros ir architektūrologijos žinias kvalifikuotai ir kūrybiškai taiko spręsdami šiuolaikinei visuomenei aktualias problemas. Baigę studijas bakalaurai moka savarankiškai tyrinėti pasirinktą objektą, naudotis dailės ir architektūros istorijos šaltiniais, taikyti pagrindines dailėtyros teorijas bei metodus, interpretuoti meno kūrinius, rašyti akademinius ir kritikos tekstus, vertinti šiuolaikinio meno procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekste. Profesiniai įgūdžiai papildomai formuojami praktikų muziejuose, galerijose, paveldo objektuose, mokslinio tyrimo ekspedicijose ir žiniasklaidoje metu, rengiant meno projektus bei dalyvaujant mokomosiose išvykose. Atlikdami praktines užduotis studentai išmoksta perteikti žinias apie meno reiškinius žodžiu bei raštu specialistų ir nespecialistų auditorijai, argumentuoti savo nuomonę, dirbti tarpdisciplininėje komandoje. 
Į programą priimami vidurinio mokslo baigimo atestatą turintys žmonės pagal bendrą Lietuvos Respublikos priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką. Baigę pirmosios pakopos studijas dailėtyrininkai turi galimybę dirbti muziejuose, galerijose, valstybės, mokslo ir studijų institucijose, žiniasklaidoje, paveldosaugos sistemoje, leidyklose, reklamos įmonėse, tampa laisvai samdomais kuratoriais, ekspertais ar kūrėjais. Absolventai gali tęsti studijas II pakopoje. 

Profesinės karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti mokslo, pedagoginėse institucijose, muziejuose, periodinėje spaudoje, galerijose ir kitose parodas organizuojančiose įstaigose, kūrybinėse sąjungose, leidyklose. Taip pat gali dirbti reklamos, administravimo, turizmo srityse, įgyvendinti laisvus kūrybinius projektus, versti iš užsienio kalbų ir eksponuoti savo meninę kūrybą.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. dr. Agnė Narušytė
Vilniaus fakultetas, Dailės istorijos ir teorijos katedra

Išsamiau