Projektinė veikla

Projektas „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“

Projekto kodas

Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001

Projekto išlaidų suma 2.896.200,18 eurų
Skirtas finansavimas 2.896.200,18 eurų
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2015-12-28 - 2018-06-30 

Projekto pareiškėjas/vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Projekto partneriai – Vilniaus dailės akademija ir septynios savivaldybės, kurių tarybos yra žemiau išvardintų mokyklų steigėjai

Projekto tikslas

Pagerinti ugdymo(si) kokybę progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, modernizuojant fizinę ir socialinę mokyklų aplinką, t. y. kuriant mokinių ir mokytojų poreikius, šiandieninius ugdymo proceso reikalavimus atitinkančias edukacines erdves.

Projekte dalyvauja švietimo ir mokslo ministro sudarytos komisijos pagal nustatytus kriterijus atrinktos 7 mokyklos:

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija;
Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla;
Kėdainių „Ryto“ progimnazija;
Klaipėdos Gedminų progimnazija;
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija;
Šiaulių Gegužių progimnazija;
Vilniaus Baltupių progimnazija.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos:

  • Edukacinių erdvių projektavimas. Bus parengta dešimt projektinių pasiūlymų (po du pasiūlymus kiekvienam atrinktų mokyklų architektūriniam tipui), iš kurių bus atrinkti geriausiai atitinkantys šiuolaikinės mokyklos viziją. Pagal juos bus parengti septyni dalies patalpų techniniai projektai (kiekvienai atrinktai mokyklai individualiai).
  • Edukacinių erdvių modernizavimas. Pagal parengtus septynis techninius projektus bus atnaujinta dalis atrinktų mokyklų edukacinių erdvių, vykdant rekonstrukcijos darbus ir aprūpinant jas būtiniausiomis mokymo priemonėmis ir įranga.

Įgyvendinus šį projektą, bus pagerintos mokymo(si) sąlygos ir galimybės siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniams, stiprinti jų mokymosi motyvaciją; tuo pačiu šiuolaikiškos, modernios edukacinės erdvės mokytojams suteiks galimybę ugdymo procese taikyti modernius, ugdytinių poreikius atliepiančius metodus.

Projekto rezultatai galės būti pritaikyti įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.1.3 konkretaus uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ priemones, kuriose yra numatytos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimo, pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimo, modernių ir saugių mokymosi erdvių kūrimo veiklos.

Projekto svetainė

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.