• Naujienlaiškis
 • Podoktoratūros stažuočių finansavimas

  LMT skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“.

  Veiklos tikslas

  Skatinti jaunųjų mokslininkų podoktorantūros stažuočių (podoktorantūros stažuotė suprantama kaip stažuotojo vykdomas mokslo tiriamasis darbas) sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją (projektais neturi būti siekiama sukurti konkrečių produktų rinkai bei didinti komercinio ir technologijų perdavimo masto).

  Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 4 350 000,00 eurų (keturių milijonų trijų šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų).

  Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

  Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma.

  Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 72 450,00 eurų (septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų). Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

  Projekto trukmė turi būti 24 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.

  Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turi išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt.

  Pilna Kvietimo informacija LMT svetainėje