• Naujienlaiškis
 • Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą Nr. 09 teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“.

  Veiklos tikslas

  Tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą; ugdyti studentų gebėjimus dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.

  Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams

  Vykdyti tyrimus gali studentai (asmenys, studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų programą, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis. Konkurse negali dalyvauti vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso (tų mokslo metų, kuriais įgyvendinamas projektas) studentai. Tas pats praktikos vadovas (mokslininkas ar doktorantas), vadovausiantis studentų mokslinei praktikai ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik vienoje šio konkurso paraiškoje.

  Didžiausia projektui galima skirti lėšų suma yra 1894,00 Eur. Projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

  Projekto trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 2 mėnesiai (vasaros atostogų metu). Studento mokslinio tiriamojo darbo intensyvumas projekte turi būti ne mažesnis kaip 160 akademinių valandų per mėnesį.

  Kvietimo dokumentai, paraiškų teikimo tvarka

  • Paraiškos ir Aprašo 59 punkte nurodyti priedai iki 2018 m. kovo 12 d. teikiami Lietuvos mokslo Tarybai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju. 
  • Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Lietuvos mokslo taryba paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir sudaro galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir ES struktūrinių fondų svetainėje.
  • Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos lydraščiu.
  • Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip 2018 m. kovo 12 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos!

  Kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“

  Informacija pareiškėjams (Vasaros praktikos)

  Daugiau informacijos galite rasti čia