• Naujienlaiškis
 • Kvietimas teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu

  Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2017–2018 m. semestrų metu pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.
   

  Numatytas finansavimas, galimi pareiškėjai, reikalavimai projektams

  Veiklos tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją.

  Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 386 160 eurų.
  Vykdyti tyrimus gali studentai (asmenys, studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos I ir II pakopos arba vientisųjų studijų (išskyrus vientisųjų ir II pakopos studijų paskutiniojo kurso) programą), kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis. Tas pats tyrimų vadovas (mokslininkas ar doktorantas), vadovausiantis studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu, ir tas pats studentas gali būti nurodytas tik vienoje šio konkurso paraiškoje.

  Didžiausia projektui galima skirti lėšų suma yra 2 840,00 eurų (du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų). Projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

  Projekto trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai (su pertrauka egzaminų sesijų metu). Studento mokslinio tiriamojo darbo intensyvumas projekte turi būti ne mažesnis kaip 80 akademinių valandų per mėnesį.

  Paraiškos gali būti teikiamos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas. Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 31 d.

  Daugiau informacijos apie šį kvietimą galite rasti čia