• Naujienlaiškis
 • Doktorantų akademinių išvykų finansavimas (2017 metų II pusmečiui)

  Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2017 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 15 d. 16 val.

  Paramos tikslas

  Skatinti doktorantų mokslinį ar meninį iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Parama skirta dalyvavimui tarptautiniuose mokslo ar meno renginiuose, tarptautiniuose seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotėms mokslo ir studijų ar kitose institucijose, vykdančiose mokslinius tyrimus.

  Galimi pareiškėjai

  Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus (t. y. turintys paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų) ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius (t. y. turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių).

  Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti paramą doktoranto akademinei išvykai bei laisvos formos doktoranto vadovo rekomendaciją skirti paramą doktoranto akademinei išvykai ir, jei prašoma paramos stažuotei, kvietimą stažuotis.

  Sąlygos doktoranto akademinei išvykai ir paraiškų teikimui:

  Doktoranto akademinė išvyka turi prasidėti ne anksčiau kaip nuo 2017 m. liepos 1 d. ir pasibaigti ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 15 d.
  Išvyka turi trukti ne ilgiau kaip 30 dienų.
  Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.
  Doktorantas šiame kvietime gali teikti tik vieną paraišką.
  Paraiškoje gali būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.
  Doktorantas per kalendorinius metus gali gauti paramą akademinei išvykai ne daugiau kaip vieną kartą.

  Vienai doktoranto akademinei išvykai gali būti skirta iki 1140 Eur. Konkrečiai finansuojamai doktoranto akademinei išvykai skiriamos paramos dydį nustatys Paramos doktorantų akademinėms išvykoms skyrimo komisija, įvertinusi paraišką.

  Lietuvos mokslo taryba nefinansuoja:

  - Išvykų atlikti mokslinį darbą, skaityti paskaitų ar rinkti medžiagos moksliniam darbui;
  - Išvykų į tarptautinius mokslo renginius (išskyrus tarptautinius seminarus ar mokyklas), jei doktorantas nenumato pristatyti pranešimo ar meno kūrinio;
  - Išvykų išlaidų, kurios pagrįstos anksčiau nei 2017 m. sausio 1 d. išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais.


  Pilna Kvietimo informacija LMT svetainėje