• Naujienlaiškis
 • Meno ir mokslo projektų fondas

  Kvietimas

  Pildyti paraišką Paraiškų pridavimo laikas baigėsi balandžio 13 d.

  VDA MMP rėmimo fondo taisyklės

  VDA MMP fondo paramos naudojimo atmintinė

  MMP fondo valdybos nariai


  2018 m. kvietimas dėstytojams, menininkams, mokslininkams ir projektinės veiklos vykdytojams

  Kviečiame dėstytojus, menininkus, mokslininkus ir projektų vykdytojus teikti paraiškas VDA MMP (meno ir mokslo projektų) fondo paramai gauti. Paraiškų teikimo laikotarpis 2018 m. kovo 13 d. – 2018 m. balandžio 13 d.
  Paraiškos teikiamos 2018 metų meninei, mokslinei ir projektinei veiklai remti. Vienas pareiškėjas gali pateikti vieną paraišką. Iš šio fondo neremiama studentų veikla.
  Galimas paramos dydis nuo 100 iki 1000 EUR.
  Pirmumo teise finansuojamos paraiškos, kurių tolesnis finansavimas tikėtinas Lietuvos Respublikos Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų, Lietuvos mokslo tarybos ir kituose fonduose ir kurios atneš Akademijai balus ir lėšas už meninę, mokslinę ir projektinę veiklą.


  VDA MMP rėmimo fondo taisyklės

  I. Bendrosios nuostatos

  Fondo pagrindiniai tikslai – skatinti ir padėti vykdyti VDA bendruomenės narių meninę, mokslinę ir projektinę veiklą, atitinkančią Akademijos misiją bei jos strateginius tikslus.
  Fondo veiklą planuoja ir planą įgyvendina rektoriaus sudaryta ne mažiau kaip 6 narių fondo valdyba. Valdybos pirmininkas(ai) – mokslo ir/ar meno prorektorius.

  II. Fondo sudarymo, jo lėšų skirstymo ir atsiskaitymo tvarka

  Fondas sudaromas iš VDA biudžetinių lėšų, gautų už meninės, mokslinės ir projektinės veiklos trijų metų rezultatus, dalies.
  Fondo lėšų dydį rengiant metinį VDA biudžetą nustato VDA biudžeto rengimo grupė, tvirtina Taryba.
  Fondo lėšos meninei, mokslinei ir projektinei veiklai skiriamos konkurso tvarka vieną kartą per metus.
  Paraiškų teikimo terminus nustato ir viešai skelbia fondo valdyba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po fondo lėšų patvirtinimo dienos.
  Skirdama fondo lėšas valdyba turi teisę kviesti ekspertus pateiktų projektų įvertinimui.
  Valdyba svarsto paraiškas ir informuoja pareiškėjus apie lėšų (ne)skyrimą per ne daugiau nei 10 d.d. po konkurso termino.
  Remiamos veiklos vykdymo ataskaitas (laisva forma) už fondo lėšų panaudojimą ne vėliau kaip per dvi savaites po projekto įgyvendinimo dienos fondo valdybai pateikia paramos gavėjas.

  III. Fondo veiklos kontrolė

  Fondo veiklą sistemingai vertina vidaus audito skyrius, kontroliuoja Akademijos buhalterija.
  Fondo valdyba už savo veiklą už praėjusius metus atsiskaito rektoriui iki kitų metų vasario 15 d.

  IV. Baigiamosios nuostatos

  Fondo veiklos taisykles papildo ir keičia Akademijos Senatas rektoriaus teikimu.


  VDA MMP fondo paramos naudojimo atmintinė


  Suteikta parama išmokama:
  1) pagal intelektualinių paslaugų ar autorines sutartis;
  2) pagal komandiruotės įsakymą, pateikus bilietų, viešbučių ar kitų išlaidų kvitus;
  3) pagal sąskaitas faktūras už įsigytas medžiagas ir paslaugas, kurios apmokamos per vieną mėnesį nuo išrašymo dienos (už paramos lėšas negalima pirkti ilgalaikio turto).
  Parama naudojama įskaičiuojant visus reikiamus mokesčius.
  Ant visų paramos panaudojimo dokumentų, prieš teikiant juos buhalterijai apmokėti, būtini: 

  pirmiausia Rūtos Palionytės (Meno ir mokslo skyrius) parašas; 
  tuomet Fondo pirmininkų Mariaus Iršėno arba Julijono Urbono parašas ir Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojų Eglės Telyčėnienės arba Ritos Ženčienės parašas.

  Ataskaitos su paramos panaudojimo dokumentais (ar jų kopijomis) pateikiamos iki lapkričio 15 d. Rūtai Palionytei.
  Pateikus dokumentus vėliau, pinigai nebus išmokėti ir į kitus metus neperkelti.
  Laiku neatsiskaičiusių paramos gavėjų paraiškos kitais metais nebus priimamos.


  MMP fondo valdybos nariai

  pirmininkas dr. Marius Iršėnas
  pirmininkas doc. Julijonas Urbonas
  prof. dr. Adomas Butrimas
  prof. Arvydas Šaltenis
  prof. Aušra Lisauskienė
  doc. Juozas Brundza
  dr. Vidas Poškus