• Naujienlaiškis
 • Nuotraukoje: Audrius Novickas, „Trispalvės dėlionė“, 2005. LR Užsienio reikalų ministerijos nuosavybė


  Data ir vieta: 2018 m. gegužės 10–11 d.,
  Nacionalinė dailės galerija, Vilnius

  Organizatorius: Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas


  Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Menas valstybėje – valstybė mene“. Konferencija sumanyta Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo kontekste, tačiau konkretus istorinis laikotarpis ar vieta neriboja jos temos. Tai proga apsvarstyti valstybės ir valstybingumo koncepciją įvairiais laikais ir įvertinti meno vaidmenį valstybėje, jo reikšmę valstybingumo idėjos formavimuisi bei įgyvendinimui ir meno indėlį į valstybinių santvarkų bei sampratų pokyčius.

  Konferencija siūlo meno istoriją analizuoti kaip diskurso raidą, glaudžiai susijusią su politinės sferos raida. Šiuo pasiūlymu nekvestionuojama meno autonomija ir išsilaisvinimas nuo utilitarinių paskirčių. Atvirkščiai, siekiama atskleisti, kokia politinė būklė sudaro menui sąlygas susikurti ir išsaugoti šią autonomiją, kokia riboja, primesdama jam savas funkcijas ar, priešingai, stumdama jį į politinio gyvenimo užribius. Konferencija akina klausti, kokiomis sąlygomis menas tėra pajėgus „mėgdžioti“ gyvenimo formas, kada jis gali lygiaverčiai dalyvauti politinių santykių kūrime? Kada ir kodėl vieni meno kūriniai atrodo politiški, o kiti – visai apolitiški? Ar galime estetiką analizuoti politikos terminais, o politiką estetikos?

  Taip pat siekiame apsvarstyti, kaip valstybinės situacijos veikia meno lauką ir santykius tarp jo dėmenų (menininko, institucijos, meno vertintojo, užsakovo, kolekcininko, publikos...), kokių skirtingų vaidmenų imasi menininkas valstybėje, kaip meno struktūros santykiauja su valstybinėmis struktūromis.


  Konferencijos gairės (bet ne ribos):
  • Meno vaidmuo valstybinių pokyčių metais įvairiais laikotarpiais
  • Perversmų metai: politinių pokyčių refleksijos mene
  • Meno, dizaino, architektūros kūrinių likimai keičiantis santvarkoms: perkūrimas, naikinimas,     atkūrimas, grąžinimas
  • Menininkas kaip valstybininkas, politikas, viešasis intelektualas
  • Skirtingi valstybės požiūriai į meną ir menininką teorijoje ir praktikoje: nuo Platono „Valstybės“ iki šių dienų
  • Valstybingumo samprata ir reprezentacija mene
  • Menas komentuoja politiką: skirtingos strategijos vizualiuosiuose, performatyviuosiuose, gatvės menuose

  Konferencijos kalba: anglų arba lietuvių.
  Atrinkti straipsniai pranešimų pagrindu bus publikuojami recenzuojamame tarptautiniame žurnale Acta Academiae Artium Vilnensis.

  Konferencijos mokslinis komitetas:
  • Dr. Tojana Račiūnaitė (Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas)
  • Dr. Lina Michelkevičė (Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas)
  • Doc. dr. Lolita Jablonskienė (Nacionalinė dailės galerija ir Vilniaus dailės akademija)
  • Dr. Skaidra Trilupaitytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
  • Prof. dr. Krista Kodres (Talino universitetas ir Estijos meno akademija)
  • Dr. Ginta Gerharde-Upeniece (Latvijos nacionalinis meno muziejus ir Latvijos meno akademija)
  • Dr. Magdalena Kinga Górska (Lenkijos mokslų akademijos Literatūros tyrimų institutas)